ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS DIRECTORATE
 

Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την ανάπτυξη και οργάνωση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, τον προγραμματισμό σύναψης αναθεώρησης διεθνών οικονομικών συμφωνιών ή συμβάσεων, την εισήγηση της κύρωσής τους και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
α) Τμήμα Φορολογικών Θεμάτων
β) Τμήμα Τελωνειακών Θεμάτων
γ) Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας

International Economic Relations Directorate is the competent authority for the negotiation, the conclusion, the monitoring of the application as well as for the interpretation of the international Agreements/Conventions for the avoidance of double taxation of income and capital.
The so-called Directorate is organized in two Sections, the following:
a) Tax Affairs Section
b) Customs Affairs Section

Α. Αρμοδιότητες

Β. Πίνακας Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ή/και Κεφαλαίου

Γ. Έντυπα σχετικά με την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ή/ και Κεφαλαίου

Δ. Κείμενα Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ή/ και Κεφαλαίου

A. What we do

B. Chart of the Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and / or Capital

C. Forms for the application of the Double Taxation Conventions on Income and /or Capital

D. Texts of the Double Taxation Conventions on Income and /or Capital

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)