Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργική Απόφαση ΑΔΑ:ΩΨΨΛΗ-ΦΙΚ). 

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των Φορέων του Δημοσίου.

Επιπλέον το Κέντρο Διαλειτουργικότητας  έχει αναπτύξει εφαρμογές πελάτη (client applications), για την αξιοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των παρακάτω Διαδικτυακών Υπηρεσιών άλλων φορέων:

  • Στοιχεία Αστυνομικών Ταυτοτήτων από την Ελληνική Αστυνομία
  • Στοιχεία - αναζήτηση ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ
  • Έλεγχος Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικές Οφειλές, από την ΗΔΙΚΑ
  • Στοιχεία Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  • Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  • Στοιχεία για την αλλαγή στοιχείων Νομικού Προσώπου από το ΓΕΜΗ 
  • Αίτηση και λήψη "Ποινικού Μητρώου" από το Υπουργείο Δικαιοσύνης