Στοιχεία από ΟΑΕΔ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω 2 διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ

Η υπηρεσία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων  ανεργίας με πηγή δεδομένων τον ΟΑΕΔ,  με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΜ (Αριθμό μητρώου του ΟΑΕΔ). Συγκεκριμένα, παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

  • Αναζήτηση/ ενημέρωση στοιχείων ανεργίας (unemplDets)

Η μέθοδος unemplDets επιστρέφει στοιχεία ανεργίας φυσικού προσώπου.

2. Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ (ειδικού σκοπού - χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο  ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. Παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

  • Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ (checkUnmp)

Η μέθοδος checkUnmp ελέγχει την κατάσταση ανεργίας για άνεργο-μαθητή ΟΑΕΔ.

 

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)   6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9
  • Διάθεση ws στην «Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»  21364/28-6-2021 ΑΔΑ: ΩΣΞ446ΜΤΛΠ-0Τ2

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

  • Διάθεση ws στο Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Ψ8Β646ΜΤΛΠ-ΣΞΞ)