Προϋποθέσεις και Διαδικασία Ένταξης

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ο Φορέας που ενδιαφέρεται να εντάξει τις υποδομές του στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) της ΓΓΠΣ ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία :

Σε περίπτωση που απαιτηθούν αλλαγές, μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στη «Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών».

 

Όσον αφορά στην υποδομή του φορέα προς μετάπτωση, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

 

● Οι Εφαρμογές και τα Λειτουργικά Συστήματα πρέπει να είναι συμβατά με VMWARE 6.0.

● Οι μέγιστοι πόροι που μπορούν να δοθούν σε ένα VM είναι 64 λογικοί πυρήνες στους  Servers τύπου Β και 24 λογικοί πυρήνες στους Servers τύπου Α.

● Η ανώτατη μνήμη που μπορεί να δοθεί σε ένα VM είναι 248GB στους Servers τύπου Β και 148GB στους Servers τύπου Α

● Αν χρειάζεται online database backup, η βάση πρέπει να είναι υποστηριζόμενη από Netbackup 7.7.2.