Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (ΟΠΣ Gov ERP)

Το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και η Γ.Γ.Π.Σ. σχεδιάζουν το συγκεκριμένο έργο που αφορά στην αναμόρφωση του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας με στόχο την αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς του μέσω:

  • εκπόνησης σχεδίων δράσεων και μελετών ανασχεδιασμού διαδικασιών, αρχικής καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται για να καλύψουν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.
  • υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών πόρων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης,
  • υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων των φορέων της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης και
  • ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και λοιπής Γενικής Κυβέρνησης.

Το έργο αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ)» και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του στις ακόλουθες δύο μεγάλες κατηγορίες:

α) δράσεις που υλοποιούνται για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης, που έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού καθώς και τις διαδικασίες της Λογιστικής, των Αναφορών και των Ελέγχων. Οι κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στην υφιστάμενη διαδικασία προϋπολογισμού είναι ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) κάθε Υπουργείου θα μπορεί να διαχειρίζεται τον Π/Υ του σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση μέχρι τον απολογισμό, τη διαχείριση δεσμεύσεων, τιμολογίων κλπ. Όσον αφορά στην Λογιστική, θα διαμορφωθούν και θα υλοποιηθούν οι λογιστικοί κανόνες και διαδικασίες με βάση το νέο σχέδιο λογαριασμών που έχει ήδη δημοσιευθεί με το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103/Α’/13.06.2018) και

β) δράσεις που υλοποιούνται για λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τα προϋπολογιστικά και απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Τα στοιχεία των φορέων θα μετασχηματίζονται και θα ενοποιούνται ώστε να προκύπτει η συνολική εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία των Φορέων.

Οι προτεινόμενες δράσεις λαμβάνουν υπόψη το μακροπρόθεσμο πλαίσιο λειτουργίας της δημοσιονομικής διαχείρισης, τα βασικά στοιχεία του οποίου είναι:

  • Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης, την λογιστική και τις δημοσιονομικές αναφορές. Η διαχείριση θα είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο και τελεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τους φορείς που εποπτεύει.
  • Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής, την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνησης και την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
  • Οι αλλαγές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) θα υποστηρίζονται κατά βάση από τα υπάρχοντα συστήματα και κυρίως από το ΟΠΣΔΠ που υποστηρίζει τον Κρατικό Προϋπολογισμό καθώς και το Σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών, το οποίο σήμερα συλλέγει απολογιστικά στοιχεία και παράγει ενοποιημένες αναφορές για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.