Εγγραφή Φορέα στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

Προϋπόθεση για να εγγραφεί μια Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο της ΓΓΠΣΔΔ (AAHT) είναι να έχει συμπεριληφθεί ήδη στο αντίστοιχο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της ΕΑΑΔΗΣΥ (https://ppp.eaadhsy.gr)

Εφ’ όσον η παραπάνω προϋπόθεση πληρούται τότε θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: