Εγγραφή Φορέα/Υπηρεσίας στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το ΗΤ

Προϋπόθεση για να εγγραφεί ένας Φορέας ή μια Υπηρεσία στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο της ΓΓΠΣΔΔ (AAHT) είναι να έχει συμπεριληφθεί ήδη στο αντίστοιχο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της ΕΑΑΔΗΣΥ https://www.eaadhsy.gr/ .

 

Εφ’ όσον η παραπάνω προϋπόθεση πληρούται τότε θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: