CO-FINANCING PROJECTS OF G.S.I.S.

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΗΜΑΙΑ
Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποιεί στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, 7 έργα συνολικού προϋπολογισμού 23 εκ. ευρώ και βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης 4 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 27,5 εκ. ευρώ.
Αναλυτικότερα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κόμβος G-Cloud της Γ.Γ.Π.Σ.

 

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1: Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας 
 • ΥΕ2: Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ
9.489.190,69 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013  (ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) και ολοκληρώνεται στην τρέχουσα. Σήμερα είναι  ενταγμένο στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.  
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την ΚτΠ. Ο προϋπολογισμός που αναφέρεται αντιστοιχεί στο τμήμα του έργου της ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αποτελεί δράση αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με κύριο στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (hardware) όσο και στα κόστη που αφορούν στην λειτουργία του.

Η πράξη περιλαμβάνει:

 • Tην προμήθεια και θέση σε λειτουργία υποδομής φιλοξενίας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location)
 • την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS) για τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Το συνολικό έργο εντάσσεται σε σύνολο ευρύτερου σχεδιασμού και συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε. για τη διαμόρφωση κοινού Data Center υψηλών προδιαγραφών στο κτίριο στέγασης της ΓΓΠΣ για τη φιλοξενία των δύο αυτόνομων g-clouds, της ΓΓΠΣ και της ΚτΠ Α.Ε. Το μέρος της ευρύτερης αυτής δράσης που αφορά στη ΓΓΠΣ, διαρθρώνεται τελικά σε 2 υποέργα.

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε
 • ΥΕ2: INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 8/4/2015 -  1/10/2019 (εκτίμηση)

 • ΥΕ1: 8/4/2015
 • ΥΕ2: 14/4/2015 - 11/10/2019 (εκτίμηση)
Διαχείριση αλλαγών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) 951.824,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση αλλαγών, που προκύπτουν κυρίως από νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και υποστηρίζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Με την υλοποίηση της δράσης θα επικαιροποιηθεί το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα αναπτυχθούν νέες εφαρμογές, oι οποίες αναμένεται ότι με την υλοποίηση του έργου, θα παρέχουν, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα στα Υπουργεία να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να γνωρίζουν άμεσα τους χρεώστες και τους πιστωτές τους, γεγονός που θα βοηθήσει τον στόχο της καλύτερης εισπραξιμότητας των οφειλομένων στο Δημόσιο, καθώς και της έγκαιρης πληρωμής των οφειλών του Δημοσίου, ενώ παράλληλα θα μπορεί να γίνεται καλύτερη και έγκαιρη διαχείριση των κινδύνων, με την παροχή όλης της οικονομικής πληροφόρησης, που αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Παράλληλα, η βάση αυτή θα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης και της λογοδοσίας του κάθε Υπουργείου. Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του κράτους
επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογο διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση. Η επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος επικεντρώνεται κυρίως στην υλοποίηση της Λογιστικής Μεταρρύθμισης στην Κεντρική Διοίκηση και ως προς το Ν.4336/2015 που αφορά στην μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου (Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου - ΥΔΕ) στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το υπό επικαιροποίηση Πληροφοριακό Σύστημα είναι εγκατεστημένο και σε λειτουργία σε υφιστάμενες υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ανάδοχος του έργου: UniSystems A.E - SINGULARLOGIC Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης:  30/1/2018 - 15/6/2019

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

 

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1: Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων 
 • ΥΕ2: Προμήθεια αδειών χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΕ1
 • ΥΕ3: Οργάνωση και τυποποίηση ελεγκτικών διαδικασιών
 • ΥΕ4: Κατάρτιση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου για την Γενική Κυβέρνηση
589.687,34 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) είναι ελεγκτική αρχή του Υπουργείου Οικονομικών η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Το ελεγκτικό της έργο επιτελείται μέσω της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ). Οι έλεγχοι που ανήκουν στην αρμοδιότητας της ΕΔΕΛ έχουν ως σκοπό τον έλεγχο της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Ε.Π. για τις προγραμματικές περιόδους 2007 –2013 και 2014 – 2020. Αντίστοιχα, οι έλεγχοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΣΕΛ αποσκοπούν στην εξέταση των Δημόσιων
φορέων αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού τους, στην διερεύνηση καταγγελιών, στην εκτέλεση ελέγχων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών ή άλλων εντολών και στον έλεγχο διαχείρισης κληροδοτημάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το παρόν έργο στοχεύει:

 • Στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος που θα αποτελέσει το ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης του συνόλου των διενεργούμενων δημοσιονομικών ελέγχων
 • Στην τυποποίηση και καλύτερη οργάνωση του ελεγκτικού αντικειμένου της Γ.Δ.Δ.Ε.
 • Στην ενίσχυση των δομών και των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η κατασπατάληση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
 • Στη διαμόρφωση ενός ενιαίου λογιστικού πλαισίου για το δημόσιο τομέα.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω δράση, βοηθά στην περαιτέρω αξιοποίηση των υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Δημόσιου Τομέα, καθώς η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος θα γίνει στην υποδομή G-Cloud της ΓΓΠΣ και στους χρήστες του θα παρασχεθεί η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στο σύστημα μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Ανάδοχοι των υποέργων: 

 • ΥΕ1:
 • ΥΕ2:
 • ΥΕ3:ADVITY BUSINESS SOLUTIONS
 • ΥΕ4: Υπουργείο Οικονομικών (ιδία μέσα)

Χρονικό Διάστημα υλοποίησης: 7/8/2017

 • ΥΕ1: 18 μήνες
 • ΥΕ2: 18 μήνες
 • ΥΕ3: 16/11/2018 -15/4/2019
 • ΥΕ4: 7/8/2017 -  1/6/2018

Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1:Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣ για τη λήψη πιστοποιησης κατά ISO: 27001:2013
 • ΥΕ2: Διενέργεια πιστοποιήσεων
941.542,34

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μέσω του παρόντος έργου επιτυγχάνεται: 

 • H αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου Ασφάλειας της ΓΓΠΣ και του Υπουργείου συνολικά
 • Η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην αξιολόγηση και τη πιστοποίηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων που θα γίνουν στην ασφάλεια στα πλαίσια του παρόντος έργου. 
 • Η συμμόρφωση της ΓΓΠΣ με το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων ασφάλειας που τίθενται στο πλαίσιο Διεθνών Συνεργασιών ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών (π.χ FATCA, ΟΟΣΑ)
 • Η συμμόρφωση της ΓΓΠΣ με τις τρέχουσες Βέλτιστες Πρακτικές στην ασφάλεια πληροφοριών
 • Η συμβολή στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών, όπως η υποκλοπή, η καταστροφή και η αλλοίωσή ευαίσθητων δεδομένων για προσωπικό όφελος, η διατάραξη της εξυπηρέτησης του πολίτη και της λειτουργίας του κράτους
 • Επιπλέον, η ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς την ΓΓΠΣ από άλλους φορείς του δημοσίου που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα ως αποτέλεσμα της πιστοποίησης του φορέα κατά 27001:2013.

Αποδέκτες του έργου είναι όλοι οι συναλλασσόμενοι (πολίτες, επιχειρήσεις, Δημόσια Διοίκηση) με τα πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣ.
Το έργο αποτελείται από 2 υποέργα:

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα υλοποίησης:

 • ΥΕ1: 36 μήνες
 • ΥΕ2: 6 μήνες
Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.  (EXELIXIS) 5.997.867,60 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, ελαστικής, ασφαλούς και επεκτάσιμης αδειοδοτημένης υποδομής, η οποία θα καλύπτει το επίπεδο της βάσης δεδομένων και του εξυπηρετητή εφαρμογών και διαδικτύου για το σύνολο των έργων που εξυπηρετούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. 
Το έργο αποτελεί δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τους παρακάτω στόχους:

 1. Την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων ΤΠΕ της Γ.Γ.Π.Σ.  και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο στα κόστη της προμήθειας λογισμικού υποδομής όσο και στα κόστη που αφορούν στη λειτουργία του.
 2. Τη βελτίωση του επιπέδου διαθεσιμότητας και ασφάλειας των υποδομών ΤΠΕ της Γ.Γ.Π.Σ., διαμέσου της διαρκούς ενημέρωσης/επικαιροποίησης του λογισμικού εφαρμογών και βάσεων δεδομένων στα πλαίσια της ενιαίας αδειοδότησής τους.
 3. Τη δυνατότητα αυξημένης επεκτασιμότητας των υφισταμένων συστημάτων και ελαστικότητας στην αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων σε μία ομογενοποιημένη πλέον υποδομή, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες και όχι τις αρχικές ανάγκες των έργων.
 4. Τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Ανάδοχος του έργου: Unisystems Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 20/5/2019 - 19/6/2022 (εκτίμηση)

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας 4.885.104,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος Μισθοδοσίας για τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα και την παραγωγική χρήση αυτού από 2.500 περίπου φορείς, 4.000 – 5.000 χρήστες και περίπου 700.000 δικαιούχους (αμειβόμενους).
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενιαία, διαφανή και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σε κεντρικό επίπεδο υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων για όλους όσους αμείβονται από το Δημόσιο, τη Γενική Κυβέρνηση και λοιπούς φορείς.
Στην υφιστάμενη Β΄ Φάση λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας (εκκαθαριστές) αποστέλλουν ήδη υπολογισμένες τις ηλεκτρονικές αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, προκειμένου να εκτελεστούν από την ΕΑΠ (πληρωμή στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, απόδοση εισφορών και κρατήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).
Κεντρικό αντικείμενο του έργου είναι η μετάβαση της ΕΑΠ σε νέα φάση λειτουργίας, την Γ΄, μέσω της κατασκευής νέου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Μισθοδοσίας (ΠΣΕΜ) με βασικά χαρακτηριστικά:

 • την ενιαία, διαφανή και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία σε κεντρικό επίπεδο υπολογισμού και εκκαθάρισης μισθοδοσίας και πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων για όλους όσοι αμείβονται από το δημόσιο, τη γενική κυβέρνηση και λοιπούς φορείς
 • τη μείωση – απαλοιφή των λαθών υπολογισμού, πληρωμών κ.λπ.
 • τη μείωση της γραφειοκρατίας με την κατάργηση μεγάλου μέρους διακίνησης πληροφοριών έντυπα
 • τη μείωση του διαχειριστικού κόστους σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της μισθοδοσίας
 • την ευκολότερη και ταχύτερη η συμμόρφωση και επικαιροποίηση των νομοθετικών αλλαγών και κανόνων υπολογισμού της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών
 • τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων μισθοδοσίας από το 2002 για τους αμειβόμενους από το δημόσιο, προς άμεση εκμετάλλευσή τους από τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 19 μήνες 

Interoperable elnvoicing in Greece - Διαλειτουργική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα 181.276,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020 και χρηματοδοτήθηκε από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ""HORIZON 2020"".
Ο προϋπολογισμός που αναφέρεται εδώ αφορά μόνο στη χρηματοδότηση της Γ.Γ.Π.Σ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 946.753,00€.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο έχει ως στόχο την ομοιομορφία, μέσω της τυποποίησης, των ηλεκτρονικών τιμολογίων στον ελληνικό δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες του καθώς και την συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα (προμηθευτές) υλοποιώντας την προσαρμογή της Οδηγίας 55/2014/EU στην Ελλάδα αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (B2G). 
Το έργο καλύπτοντας τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, θα ενεργοποιήσει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) να λαμβάνει και να επεξεργάζεται τυποποιημένης μορφής ηλεκτρονικά τιμολόγια για την εκτέλεση των συμβάσεων. Το έργο αναπτύσσει σύστημα υποστήριξης και διαδικασίες για ηλεκτρονική παραλαβή και επεξεργασία των τιμολογίων καθώς και υποστήριξη των εμπλεκομένων στο έργο μερών, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης (eInvoicing) στις Δημόσιες Συμβάσεις.
Επιπροσθέτως, το έργο ενισχύει τις Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες ανήκουν οργανικώς και λειτουργούν στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην διαχείριση των τυποποιημένων τιμολογίων για την έγκριση εξόδων, την επεξεργασία και την πληρωμή.
Τελικώς, οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης IMPACT, Retail-Link και SingularLogic, οι οποίοι παρέχουν επιχειρησιακές λύσεις και λύσεις λογισμικού στους Οικονομικούς Φορείς Οργανισμών για τις συναλλαγές τους μεταξύ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και των προμηθευτών μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα εφαρμόσουν τα συστήματά τους για να υλοποιήσουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, συμφώνως προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, και για να υποβάλουν αυτά μέσω της ηλεκτρονικής παράδοσης (eDelivery). Η ηλεκτρονική παράδοση θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Ανάδοχος του έργου: Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Συντονιστής) -Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής - Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Impact Α.Ε. - Retail-Link-Singular Logic

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 1/10/2017 - 31/5/2019

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 
Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov-ERP)  20.000.000,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.
Το έργο σχεδιάζεται σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και η Γ.Γ.Π.Σ. σχεδιάζουν το συγκεκριμένο έργο που αφορά στην αναμόρφωση του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας με στόχο την αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς του μέσω: 

 • εκπόνησης σχεδίων δράσεων και μελετών ανασχεδιασμού διαδικασιών, αρχικής καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται για να καλύψουν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. 
 • υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών πόρων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, 
 • υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων των φορέων της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης και 
 • ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και λοιπής Γενικής Κυβέρνησης. 

Το έργο αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ)» και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του στις ακόλουθες δύο μεγάλες κατηγορίες:
α) δράσεις που υλοποιούνται για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης, που έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού καθώς και τις διαδικασίες της Λογιστικής, των Αναφορών και των Ελέγχων. Οι κυριότερες αλλαγές που θα επέλθουν στην υφιστάμενη διαδικασία προϋπολογισμού είναι ότι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) κάθε Υπουργείου θα μπορεί να διαχειρίζεται τον Π/Υ του σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση μέχρι τον απολογισμό, τη διαχείριση δεσμεύσεων, τιμολογίων κλπ. Όσον αφορά στην Λογιστική, θα διαμορφωθούν και θα υλοποιηθούν οι λογιστικοί κανόνες και διαδικασίες με βάση το νέο σχέδιο λογαριασμών που έχει ήδη δημοσιευθεί με το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103/Α’/13.06.2018). 
και 
β) δράσεις που υλοποιούνται για λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν ως σκοπό την υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τα προϋπολογιστικά και απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Τα στοιχεία των φορέων θα μετασχηματίζονται και θα ενοποιούνται ώστε να προκύπτει η συνολική εικόνα για τα οικονομικά στοιχεία των Φορέων.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 36 μήνες

Γεωπληροφοριακή Υποδομή Υπουργείου Οικονομικών 4.000.000,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει προγραμματίσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση web based, πολυχρηστικού, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) κεντρικής, γεωχωρικής υποδομής για τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Ο.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal – CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο, αυτοματοποιημένο και επαναληπτό. 
Το έργο αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ)» και ικανοποιεί υποχρεώσεις της Πολιτείας για το πρόγραμμα εκτέλεσης διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα ESM (European Stability Mechanism) των Θεσμών, καθώς και την ανάγκη μιας πιο ορθολογιστικής και δικαιότερης διαχείρισης της φορολογικής πολιτικής για τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ). Το έργο έχει ήδη λάβει την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.
Η εκτίμηση της αξίας ακινήτου θα υπολογίζεται με βάση τρέχουσες, γνωστές, εμπορικές αξίες των ακινήτων (σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα συναλλαγών πωλήσεων και εκτιμήσεων), τα φυσικά χαρακτηριστικά των ακινήτων (οικονομικά, πολεοδομικά, τεχνικά, κοινωνικά, νομικά, πολιτικά) και το γεωχωρικό πλαίσιο στο οποίο αυτά εντάσσονται και συσχετίζονται. Θα γίνεται αξιοποίηση αξιόπιστων χωρικών-οικονομετρικών/ γεω-στατιστικών μοντέλων Ανάλυσης Πολλαπλής, Γραμμικής Παλινδρόμησης, καθώς και μοντέλων Μηχανικής Εκμάθησης (νευρωνικά δίκτυα), τα οποία θα ποσοτικοποιούν τη σχέση μεταξύ εμπορικής αξίας ακινήτου και ενός υβριδικού συνδυασμού παραμέτρων, που δυνητικά την επηρεάζουν. Θα υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ανά τύπο ακινήτου (οικία, διαμέρισμα, εμπορικό, βιομηχανικό, οικόπεδο, αγρόκτημα).
Το ΟΠΣ θα διαθέτει ενιαία, φιλική, γραφική διεπαφή χρηστών για εσωτερικούς χρήστες της Υπηρεσίας και μονάδα web portal για την διεπαφή εξωτερικών χρηστών, ενώ θα εξάγει λειτουργικότητα προς τρίτα συστήματα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού, θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τεμάχια, πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεω-αναφερμένο υπόβαθρο ορθο-φωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, να πλοηγείται πάνω σε διαδραστικούς χάρτες, να εισάγει δεδομένα και να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Το σύστημα θα αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε κεντρική, σχεσιακή βάση δεδομένων , θα διαθέτει μηχανή και περιβάλλον ροών εργασίας, υποσύστημα διοίκησης και υποσύστημα διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών. Επιπλέον θα παράγει και διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση, σε Φορείς και Οργανισμούς.
Το σύστημα θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου με βάση τη δυναμική της Κτηματαγοράς και δεν θα λαμβάνει υπόψη αντικειμενικές αξίες ακινήτων. Επιπλέον θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.
Το ΟΠΣ θα χρησιμοποιείται από εσωτερικούς χρήστες της Γ.Γ.Ο.Π. (επιτελικά στελέχη, αναλυτές, μηχανικούς, διαχειριστές), από πιστοποιημένους εξωτερικούς χρήστες (Δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί οργανισμοί, επαγγελματίες της Κτηματαγοράς), καθώς και από το ευρύ κοινό.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 24 μήνες

Ενιαίο Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων και πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών 1.000.000,00 €
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο του έργου εκτιμάται ότι απαιτείται προμήθεια λογισμικού για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που δεν έχουν ήδη ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστημα διακίνησης εγγράφων, διασύνδεση των διαφορετικών συστημάτων διακίνησης εγγράφων που υπάρχουν στο Υπουργείο με τη δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού περιβάλλοντος για τον χρήστη, την υλοποίηση νέων εφαρμογών και ροών εγγράφων για τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου που δεν έχουν σχετικό σύστημα και υπηρεσίες εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο νέο ενιαίο σύστημα διακίνησης εγγράφων και πρωτοκόλλου. Επιπρόσθετα θα υλοποιηθεί η απαιτούμενη προσωποποιημένη ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης της πορείας αιτήματος/υπόθεσης κάθε πολίτη σε οποιαδήποτε υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, απαιτείται προμήθεια εξοπλισμού και αδειών για τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για τους υπαλλήλους-χρήστες του Υπ.Οικ, που δεν καλύπονται ήδη με ψηφιακές υπογραφές.
Σκοπός του είναι η πλήρης κατάργηση διακίνησης εντύπου και άμεση ενημέρωση του πολίτη της πορείας των υποθέσεων που τον αφορούν μέσω Διαδικτύου, καθώς και η δημιουργία ενός συστήματος-πιλότου για το σύνολο των Υπουργείων με ανοικτές προδιαγραφές ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε όλα τα Υπουργεία και να αυτοματοποιήσει τη διαχείριση εγγράφων στο σύνολο του Δημοσίου. Επιπρόσθετα, εφαρμόζει την υποχρέωση που προκύπτει από τον Ν. 4440/2016 Άρθρο 24 (ΦΕΚ 224/Α'/02.12.2016) για ενιαίο ΣΗΔΕ στο Δημόσιο.
Άμεσα οφελούμενοι είναι οι υπάλληλοι-χρήστες του Υπ. Οικονομικών (περίπου 3.000) και όλοι οι συναλλασσόμενοι με το Υπ. Οικ. (πολίτες, επιχειρήσεις, Δημόσια Διοίκηση) από την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων και την πλήρη κατάργηση της έντυπης διακίνησής τους.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 18 μήνες

Μέτρα Ασφάλειας για το περιβάλλον λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Υπ.Οικ. 3.500.000,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο είναι σε διαδικασία ένταξης στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Το έργο έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών που λειτουργούν στη Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και την πλήρη λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση αλλαγών που προκύπτουν από την ανάγκη για ενδυνάμωση της ασφάλειας παραγωγής, αποθήκευσης, χρήσης και διακίνησης των δεδομένων που διατηρεί η Γ.Γ.Π.Σ. στα Πληροφοριακά της Συστήματα.

Ανάδοχος του έργου: -

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 24 μήνες

 

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΗΜΑΙΑ
Η Γ.Γ.Π.Σ. ξεκίνησε την υλοποίηση 6 έργων συνολικού προϋπολογισμού 57 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, τα οποία ολοκληρώθηκαν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και παράλληλα, υλοποίησε 4 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκ ευρώ εντός της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αναλυτικότερα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη έργων λογισμικού σε περιβάλλον SOA  24.600,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΨΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μοντέλο μεθοδολογίας προμέτρησης και επιμέτρησης των εκτελούμενων εργασιών ανάπτυξης λογισμικού

Ανάδοχος του έργου: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 20/1/2012 - 21/12/2012

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων  3.891.974,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΨΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

H ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής για την παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τον πολίτη σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτημάτων:

Ανάδοχος του έργου:Q&R ABEE -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΕΤΙΚΗ ΕΠΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 23/8/2013 - 24/12/2015

Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή & την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

Διαρθρώνεται σε 2 υποέργα:

 • ΥΕ1: Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάρτισης "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"
 • ΥΕ2: Υπηρεσίες για τον Έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”
1.006.520,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΨΣ.

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την ΚτΠ. Η ΓΓΠΣ συμμετείχε κατά την υλοποίηση και έχει αναλάβει και την παραγωγτική λειτουργία του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που θα παρέχει τις κατάλληλες εφαρμογές και υπηρεσίες για την πλήρη αυτοματοποίηση της συνολικής διαδικασίας υποβολής, επεξεργασίας, παρακολούθησης και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του συνόλου των υπόχρεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα Σύστημα είναι:

 • θα ανταποκρίνεται με πληρότητα και αποτελεσματικότητα στις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις των Φορέων 
 • θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες και  νέες κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της Δημόσιας Διοίκησης που θα λειτουργούν αποκλειστικά με τεχνολογίες “virtualization” και “Cloud Computing”
 • θα διασφαλίζει την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα, τη μη αποποίηση ευθύνης και την ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων από βλάβες ή κακόβουλες ενέργειες, 
 • θα βασίζεται σε τεκμηριωμένες μεθόδους τεχνολογίας λογισμικού, 
 • θα χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές και 
 • θα συμβαδίζει με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών και της πληροφορικής.

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: ALTEC A.E. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
 • ΥΕ2: INTRASOFT A.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 21/11/2013 -13/6/2014

 • ΥΕ1: 21/11/2013 - 27/10/2015
 • ΥΕ2: 13/6/2014 -18/11/2015

Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας για την Υποστήριξη φορέων στον Χρηματοοικονομικό Τομέα

 

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

 • ΥΕ1: (1 εκτελεστική) Παροχή υπηρεσιών σχεδιαμού και ανάπτυξης λογισμικού προς την ΓΓΠΣ σχετικά με την υλοποίηση περιβάλοντος διαλειτουργικότητας και σχετικών δράσεων ανταλαγής δεδομένων με το δημόσιο και τις επιχειρήσεις
 • ΥΕ2: (2 Εκτελεστική) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού σχετικά με την διαδικασία έκδοσης,συμψηφισμού και πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων από υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου 
 • ΥΕ3: (3 Εκτελεστική)Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού προς την ΓΓΠΣ σχετικά με την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών (web services)
608.013,60 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

"Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΨΣ.

Το έργο υλοποιήθηκε ως συμφωνία πλαίσιο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

H υλοποίηση  Περιβάλλοντος Διαλειτουργικότητας, για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων καθώς και δεδομένων οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services)

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: UNISYSTEMS AE 
 • ΥΕ2: UNISYSTEMS AE 
 • ΥΕ3: INTRASOFT

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 16/6/2015 - 30/12/2015

 • ΥΕ1: 16/6/2015 - 30/12/2015
 • ΥΕ2: 10/7/2015 - 30/12/2015
 • ΥΕ3: 14/8/2015 - 30/12/2015

ΕΡΓΑ ΑΠΟ Γ΄ ΚΠΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Υπηρεσίες Φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη  TAXISNET

 

Διαρθρώνεται σε 8 υποέργα:

 • ΥΕ1: Εφαρμογές  TAXISNET
 • ΥΕ2: Εξοπλισμός TAXISNET Κέντρο Δεδομένων ΓΓΠΣ
 • ΥΕ3: Τοπικά δίκτυα ακραίων σημείων ΕΔΥΟ
 • ΥΕ4: Προμήθεια λογισμικού Oracle για το έργο του TaxisNet
 • ΥΕ5: Συμπληρωματικές εφαρμογές TAXISNET
 • ΥΕ6: Αναβάθμιση εφαρμογών TAXISNET
 • ΥΕ7: Κλιματιστικά
 • ΥΕ8: Επέκταση Data Center
7.099.951,94 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΚτΠ ΑΕ.

Τα ΥΕ1, ΥΕ5 και ΥΕ6 φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζονται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λογισμικού και διεπαφών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογίας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Ανάδοχοι των υποέργων: 

 • ΥΕ1: ALTEC  ΑΒΕΕ-INFOCOUST AEBE-INTRAKOM AE 
 • ΥΕ2: UNINYSTEM AE-INTRACOM IT SERVICES
 • ΥΕ3:
 • ΥΕ4: 
 • ΥΕ5:
 • ΥΕ6: INTRASOFT INTERNATIONAL AE-ALTEC ΑΕ-UNISYSTEM AE
 • ΥΕ7:
 • ΥΕ8: Umisystems - Lamda Hellix AE

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 7/9/2006 - 28/12/2015

 • ΥΕ1: 7/9/2006
 • ΥΕ2: 2/11/2011
 • ΥΕ3:
 • ΥΕ4:
 • ΥΕ5:
 • ΥΕ6: 25/6/2012
 • ΥΕ7:
 • ΥΕ8: 19/10/2015 22/6/2015 23/6/2015 - 4/12/2015 4/12/2015 19/11/2015
Υλοποίηση Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  - ICISNET 5.573.112,85 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Η ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και τεχνολογικής υποδομής βελτιστοποιει και εκσυγχρονιζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους με τα Τελωνεία, υλοποιώντας  τις κοινοτικές προδιαγραφές του έργου «Ηλεκτρονικό Τελωνείο» 

Ανάδοχος του έργου: INTRACOM - INFOQUEST

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 21/6/2007 - 23/12/2014

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS)

 

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1: Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Λύσης και Κεντρικής Πληροφοριακής Υποδομής
 • ΥΕ2: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών
 • ΥΕ3: Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των Δ.Ο.Υ.
 • ΥΕ4: Κατάρτιση Χρηστών  Ο.Π.Σ. Ελεγκτικών Υπηρεσιών
 22.826.680,78 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΚτΠ ΑΕ.  Φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ."
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η υποστήριξη του πλήρους κύκλου των ελεγκτικών διαδικασιών της Φορολογικης Διοίκησης, όπως  η στόχευση, η διενέργεια και η διαχείριση των ελέγχων.

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: INTRACOM-SIEMENS
 • ΥΕ2: INFOQUEST A.B.E.E.
 • ΥΕ3: PC SYSTEMS
 • ΥΕ4:

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 25/9/2007 - 31/12/2012

 • ΥΕ1: 25/9/2007- 24/12/2012
 • ΥΕ2: INFOQUEST A.B.E.E. 10/9/2007 - 6/11/2010
 • ΥΕ3: PC SYSTEMS 23/4/2009 - 30/12/2009
 • ΥΕ4:

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών Υπ. Οικονομικών για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη (Ο.Π.Σ.Κ.Υ)

 

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

ΥΕ1: Διαδικτυακή πύλη των Κ.Υ. του Υπ. Οικονομικών για τον Πολίτη
ΥΕ2: Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης για τις Κ.Υ του Υπ. Οικονομικών (MIS)
ΥΕ3: Υποσυστήματα υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών για τον πολίτη

 

5.097.002,73 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το ΥΕ2 φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

Ανάδοχοι των υποέργων:

 • ΥΕ1: ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.
 • ΥΕ2: UNISYSTEMS
 • ΥΕ3: INFOQUEST A.B.E.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 24/10/2007 - 24/12/2009

 • ΥΕ1: 20/11/2015 - 27/9/2016
 • ΥΕ2: 7/11/2011 - 31/12/2014
 • ΥΕ3: 24/10/2007 - 27/11/2011

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών της Γ.Γ.Π.Σ. για την αποτελεσματική υποστήριξη πολυλειτουργικού Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (call center), ηλεκτρονικής τιμολόγησης και υπηρεσιών διαχείρισης ληξιπροθέσμων οφειλών στο δημόσιο.

 

Διαρθρώνεται σε 3 υποέργα:

ΥΕ1:Εκπόνηση μελέτης αναδιοργάνωσης, ανασχεδιασμού διαδικασιών και υποστηρικτικών ενεργειών στη Γ.Γ.Π.Σ. και ευαισθητοποίηση επιλεγμένων ομάδων ατόμων
ΥΕ2: Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού διεργασιών και την αναδιοργάνωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την παροχή ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services)
ΥΕ3: Ολοκλήρωση Θεσμικού Πλαισίου Οργανωτικών αλλαγών και απλοποίησης διαδικασιών

501.767,57 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι ο ανασχεδιασμός βελτιωμένων – απλοποιημένων ή ανασχεδιασμένων διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Στο  πλαίσιο αυτά θα αναδειχθούν οι διαδικασίες αυτές των οποίων η απλούστευση θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων (πολιτών και επιχειρήσεων) με τη ΓΓΠΣ, και επιπλέον θα διασφαλίσει την αποτελεσματική – ποιοτική ανταπόκριση της ΓΓΠΣ στις ανάγκες των «εσωτερικών χρηστών» (Δημόσια Διοίκηση) με τους οποίους συνεργάζεται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ανάδοχοι υποέργων: 

ΥΕ1: BRIDGE IT AE 

ΥΕ2: ΣΑΪΜΠΕΡΣ  AE -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΕ3:PLANΝINΓ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ε. ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 31/7/2009 - 28/3/2013

ΥΕ1: 3/8/2009  - 5/9/2011

ΥΕ2: 31/7/2009 - 25/8/2011

ΥΕ3: 16/12/2011 - 28/3/2013

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ ΔΠ)

 

Διαρθρώνεται σε 4 υποέργα:

 • ΥΕ1:Αναπτυξη ΟΠΣ ΔΠ για το ΓΛΚ
 • ΥΕ2: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος πρόσβασης του ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής
 • ΥΕ3:Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών εργασίας για το ΟΠΣΔΠ
 • ΥΕ4:Προσαρμογές και πρόσθετη λειτουργικότητα του ΟΠΣ ΓΛΚ
15.992.294,33 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο ξεκίνησε ως ενταγμένο στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας και ολοκληρώθηκε όντας ενταγμένο στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε.

Ανάδοχοι υποέργων:

 • ΥΕ1: UNISYSTEMS A.E.E. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E. SINGULAR LOGIC A.E.
 • ΥΕ2: INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
 • ΥΕ3: INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε.
 • ΥΕ4: UNISYSTEMS A.E.E. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E. SINGULAR LOGIC A.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίσησης: 22/12/2006 - 9/4/2013

 • ΥΕ1: 30/8/2007 - 22/10/2012
 • ΥΕ2: 22/12/2006 - 6 μηνες
 • ΥΕ3: 22/12/2006 - 4 μηνες
 • ΥΕ4: 9/4/2013    

 

Γ΄ΚΠΣ

Γ΄ ΚΠΣ

ΣΗΜΑΙΑ
Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποίησε κατά την Προγραμματική Περίοδο Γ' ΚΠΣ 2000-2006, 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,82 εκ. ευρώ. Επίσης, ξεκίνησε την υλοποίηση 6 έργων συνολικού προϋπολογισμού 57 εκ. ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αναλυτικότερα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Προσαρμογή πληροφοριακών υποδομών του ΟΠΣΦ TAXIS στην χρήση του Ευρώ 3.815.114,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η προσαρμογή των Πληροφοριακών Υποδομών στο ευρώ, ο πρόσθετος απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός και η επιτόπια τεχνική υποστήριξη.

Ανάδοχος του έργου: INTRASOFT ΑΕ - INTERGRIS ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 7/12/2001

Προσαρμογή πληροφοριακών υποδομών του ΟΠΣΦ ICIS στην χρήση του Ευρώ  1.467.351,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η προσαρμογή των Πληροφοριακών Υποδομών στο ευρώ και η επιτόπια τεχνική υποστήριξη.

Ανάδοχος του έργου: INTERGRIS ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 7/12/2001

ΟΠΣ Γενικού Χημείου του Κράτους 956.901,69 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση του Β’ ΚΠΣ, με νέες εφαρμογές, και κυρίως τη δημιουργία της Πύλης του ΓΧΚ (PORTAL) η οποία θα υποστηρίζει την ON-LINE επικοινωνία των Περιφερειών με το Κεντρικό Σύστημα (Ο.Π.Σ.-ΓΧΚ.) καθώς και την ON-LINE επικοινωνία με τους φορείς για την ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους και την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., όπως αυτές θα παρέχονται αυτοματοποιημένες μέσω των συστημάτων:

 

 1. Δικτυακή Πύλη Γ.Χ.Κ.  -
 2. Υποσύστημα Παρουσίασης της Πληροφορίας -
 3. Υποσυστήματα εφαρμογών -
 4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου -
 5. Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Εγγράφων -
 6. Υποσύστημα Διαχείρισης Νομοθεσίας -
 7. Υποσύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (Μητρώα Προσωπικού, Χημικών Προϊόντων, Επικίνδυνων Ουσιών) -
 8. Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Αρχείων Συστήματος Ποιότητας -
 9. Υποσύστημα Στατιστικής Επεξεργασίας δειγμάτων, αποτελεσμάτων, εκθέσεων εξέτασης, γνωματεύσεων
 10. Σύστημα Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το προσωπικό του Γ.Χ.Κ.

Με την ανάπτυξη του έργου θα παρέχονται αφενός νέες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες στον  ενδιαφερόμενο (πολίτη, καταναλωτή, επιχείρηση, φορέα) οι οποίες υπό τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατον να παρασχεθούν, και αφορούν στην καταλληλότητα της χρήσης των διαφόρων χημικών προϊόντων και αφετέρου θα διατίθενται ηλεκτρονικά στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και της νομοθεσίας, τα οποία θα λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας των συμφερόντων των πολιτών και της Εθνικής Οικονομίας. Το έργο αποτελεί εξέλιξη του έργου ""Π.Σ. Εκσυγχρονισμού ΓΧΚ"" που χρηματοδοτήθηκε από το Β ΚΠΣ.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι η τεχνική λύση θα αξιοποιεί πλήρως τις υπηρεσίες που προσφέρει το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», όπως mail services, certification services, καθώς και τις δικτυακές τεχνικές υποδομές του (routers, VPN, κτλ.). Οι υπηρεσίες αυτές δεν θα υλοποιούνται ξανά στα πλαίσια του παρόντος έργου.

Ανάδοχος του έργου: BYTE ABEE - ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ ΑΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 22/12/2006 - 31/12/2009

Π.Σ. Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων 751.485,00 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος αυτοματοποιημένης παρακολούθησης παροχής σύνταξης στους δικαιούχους πολίτες – δημοσίους υπαλλήλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), παρέχοντας έμμεσα ή άμεσα υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής του και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο μέσω διαδικτύου σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη βάση στους δικαιούχους σύνταξης όσο και μέσω αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (83 Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου – ΥΔΕ) και του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1062 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ).

Ανάδοχος του έργου: UNISYSTEMS AE (INFO - QUEST)

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 27/7/2007 - 2/2/2009

Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου  6.834.286,20 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚτΠ.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, διαχείριση και διάθεση πληροφοριών που αφορούν στα δηλούμενα ακίνητα της ελληνικής επικράτειας φυσικών και νομικών προσώπων, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πολιτών σε πραγματικό χρόνο και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Το έργο εγκαταστάθηκεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στις ΔΟΥ της επικράτειας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ανάδοχος του έργου: UNISYSTEMS AE

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 20/2/2008 - 15/4/2010

 

ΣΗΜΑΙΑ

Β΄ ΚΠΣ

 
Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποίησε κατά την Προγραμματική Περίοδο Β' ΚΠΣ 1994-1999, 13 έργα συνολικού προϋπολογισμού 49,63 δις δρχ., ήτοι 145,66 εκ. ευρώ.
Αναλυτικότερα:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Μελέτη Διοικητικού και Οργανωτικού Εκσυγχρονισμού του Υπουργείου

1.208.029.270 δρχ

3.545.206,96 € .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην ενιαία παρουσίαση των οργανωτικών αλλαγών που απορρέουν από την εφαρμογή των έργων πληροφορικής μέσω, μελετών οργάνωσης και αναδιάρθρωσης λειτουργιών, μεταφοράς και διάχυσης σχετικής τεχνογνωσίας, διεθνών συνεργασιών και αγοράς υπηρεσιών από το εξωτερικό, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Ανάδοχος του έργου: IRS - INTERNAL REVERUE SERVICE

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 9/6/1995    - 17/7/2001

Κτίριο ειδικών προδιαγραφών ΚΕΠΥΟ

8.990.337.508 δρχ.

26.383.969,21 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην αγορά υπάρχοντος κτιρίου 30.000 τ.μ. και παράδοσή του, κατάλληλα διαρρυθμισμένου και έτοιμου για χρήση προς στέγαση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του ΚΕΠΥΟ. 

Ανάδοχος του έργου: ΚΟΙΝ/ΞΙΑ : ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 29/12/1995 - 12/12/2001

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)

27.169.727.030 δρχ.

79.735.075,66 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία Ο.Π.Σ. που καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών φορολογίας όλων των ΔΟΥ και των Κεντρικών Υπηρεσιών, καθώς και την άσκηση του φορολογικού ελέγχου, με σκοπό τη μείωση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των φορολογικών εσόδων, τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Διαρθρώθηκε σε διάφορα υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: Intrasoft A.E. - Sogei A.E. Bull A.E.E. Intrasoft A.E. Siemens - Nixdorf A.E.
PC Systems Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 30/9/1997 - 21/12/2001

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS)

4.549.172.193 δρχ.

13.350.468,65 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στα Τελωνεία για να βοηθήσει στην καταστολή των ενεργειών που προκαλούν την εκτροπή του εμπορίου, να περιορίσει την παρατυπία, την απάτη και τη διακίνηση παρανόμων εμπορευμάτων και ουσιών. 
Το έργο σκόπευε να συντελέσει αποφασιστικά στην καταστολή της δασμοφοροδιαφυγής και στην αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού του Δημοσίου. 
Το πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων αποτελούσε συνέχεια του αντίστοιχου έργου που είχε ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Α΄ ΚΠΣ.

Ανάδοχος του έργου: Bull Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 10/12/1998 - 21/12/2001

 

Θέματα ειδικής κατάρτισης υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών

868.079.000 δρχ.

2.547.553,93 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) έχει καταργηθεί από 30.06.2011 και έχει συγχωνευτεί με το ΕΚΔΔΑ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην κατάρτιση των χρηστών όλων των Π.Σ. του Υπ. Οικ. που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Ε.Π. “Κλεισθένης”

Ανάδοχος του έργου: ΣΕΥΥΟ (ιδία μέσα)

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 10/10/1996 - 21/10/1999

Κατάρτιση χρηστών έργων του Υπ. Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ)

3.410.572.498 δρχ.

10.009.016,87 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) έχει καταργηθεί από 30.06.2011 και έχει συγχωνευτεί με το ΕΚΔΔΑ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη συυνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπ. Οικ. σε ειδικά θέματα (π.χ. φορολογία, λογιστικό σχέδιο, είσπραξη εσόδων, κ.λ.π.)  πέραν της χρήσης των Π.Σ.

Ανάδοχος του έργου: ΣΕΥΥΟ (ιδία μέσα)

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 21/4/1997 - 2/4/1999

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυγχρονισμού ΟΔΔΥ

25.697.432 δρχ.

75.414,33 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου Π.Σ. για να παρακολουθείται πλήρως η πορεία κάθε εισερχομένου υλικού και να παρέχονται κάθε είδους υπηρεσιακές πληροφορίες , με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της πληροφόρησης, τον περιορισμό των σφαλμάτων και την αναβάθμιση της παρεχομένης από τον οργανισμό εξυπηρέτησης.

Ανάδοχος του έργου: HITEC A.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 5/10/1998 - 3/12/1999

Πληροφοριακό Σύστημα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

267.328.032 δρχ.

784.528,34 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία τοπικού δικτύου, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους μετόχους, στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας, στην καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλών προς το Ταμείο. 

Ανάδοχος του έργου: ELECOMP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ Ε.Π.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 5/10/1998 - 25/7/2000

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυγχρονισμού Γενικού Χημείου του Κράτους

265.511.000 δρχ.

779.195,89 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

 Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία εθνικού δικτύου για τη σύνδεση όλων των Χημικών Υπηρεσιών και τη δυνατότητα on-line ενημέρωσης κάθε κόμβου του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μηχανογραφική παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία / ανταλλαγή στοιχείων των αναλύσεων των δειγμάτων πανελλαδικά, καθώς και η άμεση καταγραφή των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, με στόχο την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτή.

Ανάδοχος του έργου: Intrasoft Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 4/2/1998 - 27/2/2000

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυχρονισμού Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων

161.660.000 δρχ.

474.424,06 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία τοπικού δικτύου για την αποθήκευση / διαχείριση εγγράφων, καθώς και για την μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριών για την οργάνωση της Δ/νσης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος και η διαχείριση της περιουσίας και των ιδρυμάτων που εποπτεύονται από αυτήν.

Ανάδοχος του έργου: Intrasoft Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 9/12/1999 - 22/11/2001

Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εντύπων και Υλικών

329.471.229 δρχ.

966.900,16 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση, κατά συστηματικό και ενιαίο τρόπο, των εντύπων, των υλικών και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη λειτουργία των Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών
Διαρθρώθηκε σε 4 υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: Singular A.E. - Αντωνίτσης Α.Ε. - Sapa Hellas Φ. Πάσσαρης – Ν. Καράδης Ο.Ε. -  Suel Ware Housing A.E

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 28/6/1999 - 11/12/2001

Έπιπλα ειδικών προδιαγραφών για  Η/Υ

2.138.085.562 δρχ.

6.274.645,82 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη μελέτη (λειτουργική, εργονομική, τεχνική), προμήθεια  και εγκατάσταση ειδικών επίπλων για θέσεις εργασίας  όλων των Π.Σ.  του Υπ. Οικ., ώστε να διαμορφωθεί εργονομικό και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες.
Διαρθρώθηκε σε 3 υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α - Bull A.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 26/11/1997 - 2/10/2001

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών

249.902.895 δρχ.

733.390,74 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το σύστημα  καλύπτει την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία και νομολογία (Δικαστηριακή και Διοικητική) που αφορά το Υπ. Οικ. και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του Υπουργείου, μέσω των τερματικών των υπολοίπων  Ο.Π.Σ. 
Διαρθρώθηκε σε 2 υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: Knowledge Α.Ε. - PC Systems Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 19/10/1999 - 24/8/2001