Διαδικτυακές Υπηρεσίες: e-Παράβολο

old

Υπηρεσία e-Παράβολο

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τρεις διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου:

1. Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση δομής τύπων παραβόλων

 

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στις τράπεζες και στους φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν να δημιουργούν παράβολα και περιλαμβάνει: 

 • την ανάκτηση της δενδροειδούς δομής των διαθέσιμων τύπων παραβόλων (φορείς – κατηγορίες – τύποι) (fetchAll - fetchForeis- fetchCategory- fetchTypes), 

 • τη δημιουργία νέου παραβόλου (createParavolo), 

 • την ανάκτηση κατάστασης παραβόλου (με βάση το μοναδικό κωδικό πληρωμής του) (getParavoloStatus), 

 • τη δημιουργία νέου παραβόλου με ελάχιστα στοιχεία (με ΑΦΜ και επιβεβαίωση στα «στοιχεία του αιτούντος (συναλλασσόμενου)» μέσω εναλλακτικών καναλιών (createShortParavolo), 

 • την ανάκτηση του τύπου παραβόλου (getParavoloTypeInfo)

2. Αναζήτηση / Δέσμευση / Επιστροφή e-Παραβόλου από Φορέα

 

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου για την αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-παραβόλων και περιλαμβάνει: 

 • την αναζήτηση παραβόλων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (searchParavolo), 

 • τη δέσμευση παραβόλων  (useParavolo),

 • τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων (ολικής ή μερικής) σε δεσμευμένα παράβολα (refundParavolo),

 • τη διαδικασία αναζήτησης των ΑΛΕ για μερική επιστροφή (askRefundParavolo)

3. Στατιστικά e-Παραβόλου

 

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου και περιλαμβάνει: 

 • την ανάκτηση του κωδικού του Φορέα στο e-παράβολο (getForeasId),

 • την εύρεση τύπων παραβόλων και ΑΛΕ (getTypesKaes),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν και πληρώθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getPaidParav),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν και δεσμεύτηκαν από τον φορέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getUsedParav),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν, δεσμεύτηκαν και έχει γίνει μερική ή ολική επιστροφή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getRefundParav)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

Υπουργικές Αποφάσεις