Διαδικτυακές Υπηρεσίες: e-Παράβολο

old

Υπηρεσία e-Παράβολο

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τρεις διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου:

1. Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση δομής τύπων παραβόλων

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στις τράπεζες και στους φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν να δημιουργούν παράβολα και περιλαμβάνει: 

 • την ανάκτηση της δενδροειδούς δομής των διαθέσιμων τύπων παραβόλων (φορείς – κατηγορίες – τύποι) (fetchAll - fetchForeis- fetchCategories- fetchTypes), 

 • τη δημιουργία νέου παραβόλου (createParavolo)

 • την ανάκτηση κατάστασης παραβόλου (με βάση το μοναδικό κωδικό πληρωμής του) (getParavoloStatus), 

 • τη δημιουργία νέου παραβόλου με ελάχιστα στοιχεία (με ΑΦΜ και επιβεβαίωση στα «στοιχεία του αιτούντος (συναλλασσόμενου)» μέσω εναλλακτικών καναλιών (createShortParavolo)

 • την ανάκτηση του τύπου παραβόλου (getParavoloTypeInfo)

 • ανάκτηση των στοιχείων ενός χρήστη βάσει του ΑΦΜ (retrieveUserDetails)

 

2. Αναζήτηση / Δέσμευση / Επιστροφή e-Παραβόλου από Φορέα

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου για την αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-παραβόλων και περιλαμβάνει: 

 • την αναζήτηση παραβόλων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (searchParavolo), 

 • τη δέσμευση παραβόλων  (useParavolo),

 • τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων (ολικής ή μερικής) σε δεσμευμένα παράβολα (refundParavolo),

 • τη διαδικασία αναζήτησης των ΑΛΕ για μερική επιστροφή (askRefundParavolo)

 • Αλλαγή της ημερομηνίας λήξης ενός παραβόλου COVID (παράβολα για τα πρόστιμα του κορονοϊού) με βάση τον κωδικό του παραβόλου (changeExpireDateCovidPar)
   

 • Ακύρωση ενός παραβόλου (ειδικού σκοπού)(cancelParavolo)
   

 

3. Στοιχεία e-Παραβόλου για Φορείς - Στατιστικά e-Παραβόλου

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου και περιλαμβάνει: 

 • την ανάκτηση του κωδικού του Φορέα στο e-παράβολο (getForeasId),

 • την εύρεση τύπων παραβόλων και ΑΛΕ (getTypesKaes),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν και πληρώθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getPaidParav),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν και δεσμεύτηκαν από τον φορέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getUsedParav),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν, δεσμεύτηκαν και έχει γίνει μερική ή ολική επιστροφή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getRefundParav)


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή eΠαραβόλου» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (42735/19-10-2022)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου & Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του Δημοσίου Τομέα,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (35505/6-10-2021   ΑΔΑ:Ψ6Ν146ΜΤΛΠ-ΞΩΥ)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ - Ω0ΨΟ46ΜΤΛΠ-2Η3   Α.Π.: 142030/12-12-2019

 • Διάθεση ws σε φορείς του Δημοσίου,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ - Ψ1ΨΔ46ΜΤΛΠ-ΖΨ2 - 29344/23-10-2020

 • Διάθεση ws σε φορείς του Δημοσίου,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  ΨΠΖΤ46ΜΤΛΠ-45Α / 12-4-2021

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0», «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων», στο πληροφοριακό σύστημα «Αιτήσεις για κάρτα ευφυούς ταχογράφου» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 47572/15-11-2022) (ΦΕΚ 5929)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33367/1-8-2022) (ΦΕΚ 4129)

 • Διάθεση ws «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή eΠαραβόλου» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΥΑ 28513/30-6-2022) (ΦΕΚ 3583)

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).(ΚΥΑ 7011/7/59-δ’/9.3.2022) (ΦΕΚΒ΄ 1275)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.  (ΦΕΚ 4744 Β΄/25-12-2019) (ΥΑ 143241/16-12-2019   Ω90446ΜΤΛΠ-ΒΡ2)

 • Διάθεση ws σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΥΑ 30369/30-10-2020) (ΦΕΚ 4840/4-11-2020)

 • Διάθεση ws σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΥΑ 9789/8-4-2021) (ΦΕΚ 1379/8-4-2021)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή, μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.  (YA 30412/3-9-2021) (ΦΕΚ 4107/9-9-2021)