Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών

Ο  Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Διαδικτυακών  Υπηρεσιών περιλαμβάνει  κοινές / οριζόντιες λειτουργίες για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες (Common Artifacts ή Common Framework) και απευθύνεται σε Φορείς οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν λογισμικό εξυπηρετητή / πελάτη (server/client), για να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ).  Ο Κοινός Οδηγός Υλοποίησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, οδηγίες αναφορικά με:

 

    ● την Αυθεντικοποίηση των Χρηστών της διαδικτυακής υπηρεσίας (User Authentication),

    ● τον Έλεγχο Δικαιωμάτων Πρόσβασης Χρηστών (User Authorization),

    ● την Υπηρεσία Καταγραφής Κλήσεων / Ιχνηλασιμότητας (Auditing),

    ● την Επαλήθευση Ψηφιακής Υπογραφής (Digital Signature Verification),

    ● τη Διαχείριση Εξαιρέσεων (Exception Handling).

 

Κοινός Οδηγός Υλοποίησης Λογισμικού Πελάτη (client)