Ψηφιακή Δεκαετία

Τον Ιανουάριο του 2023 τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ψηφιακή Δεκαετία», το οποίο αποτελεί έναν μηχανισμό παρακολούθησης και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. 

Ειδικότερα, οι ψηφιακοί στόχοι του ανωτέρω προγράμματος αναλύονται ως εξής:

  • στην αύξηση του πληθυσμού με ψηφιακές δεξιότητες και των ψηφιακών επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης με παράλληλο στόχο την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων
  • στην αύξηση της «ψηφιακής έντασης» των επιχειρήσεων με γνώμονα τη χρήση τεχνολογιών 
  • στην αύξηση της διαδικτυακής ασφαλούς προσβασιμότητας για παροχή βασικών υπηρεσιών και συναλλαγών στους πολίτες από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας 
  • στη δημιουργία ασφαλών, ανθεκτικών, αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών

 

Σε εθνικό επίπεδο, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 - 2025 (ΒΨΜ) αποτυπώνει τη στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το πλάνο υλοποίησης αυτής, βάσει συγκεκριμένων εμβληματικών έργων, μέσα από μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης με όλους τους εμπλεκόμενους/ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς, αλλά και την κοινωνία των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η 1η ετήσια αποτίμηση της ΒΨΜ (https://digitalstrategy.gov.gr/valuation_pdf) με τη συλλογή σχετικών στοιχείων, αλλά και η κατάρτιση του εθνικού οδικού χάρτη πορείας (National Roadmap) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 (https://digitalstrategy.gov.gr/website/static/website/assets/uploads/digital_decade_national_roadmap.pdf), τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Υπηρεσίας: https://digitalstrategy.gov.gr.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα αναθεώρησης της υπάρχουσας ψηφιακής εθνικής στρατηγικής με άμεσο αντίκτυπο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας εν γένει. Στον παρόντα χρόνο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εργάζεται με προσήλωση προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Επικοινωνία:  strategy@mindigital.gr  


Πηγές πληροφόρησης

  1. Πρόγραμμα Ψηφιακή Δεκαετία
  2. Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 - 2025
  3. 1η ετήσια αποτίμηση της Βίβλου
  4. Εθνικός οδικός χάρτης πορείας (Digital Decade National Roadmap)
  5. Εθνική ψηφιακή Στρατηγική (https://digitalstrategy.gov.gr)