Όραμα - Αποστολή

ΟΡΑΜΑ

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. να είναι ο βασικός τεχνολογικός πυλώνας του Δημοσίου προσφέροντας τις βέλτιστες και πλέον αποδοτικές τεχνολογικές λύσεις για μια αποτελεσματική και φιλική προς τον πολίτη Δημόσια Διοίκηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής τόσο για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΤΟΧΟΙ

  • η συνεχής αναβάθμιση της λειτουργίας και της διαχείρισης των υποδομών ΤΠΕ υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες
  • η υιοθέτηση πελατοκεντρικής και εξωστρεφούς φιλοσοφίας, οργάνωσης και λειτουργίας, με την εφαρμογή σύγχρονης οργανωτικής δομής αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά και διοικητικά μοντέλα
  • η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών για την φιλοξενία, σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων, που επιφέρουν αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών και σημαντικές οικονομίες κλίμακας στο Δημόσιο 
  • η ανάπτυξη και η αδιάλειπτη παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τους Δημόσιους Φορείς ακολουθώντας τις απαιτήσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  • η ασφαλής λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών τόσο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και των φορέων που φιλοξενούνται, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές ασφαλείας και τηρώντας διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές
  • η εξασφάλιση διαλειτουργικότητας διαδικασιών και αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
  • η εφαρμογή αποδοτικού μοντέλου φιλοξενίας Φορέων Δημόσιας Διοίκησης στις τεχνολογικές υποδομές της
  • η υπεύθυνη και περιβαλλοντικά φιλική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποδοτικής λειτουργίας υποδομών
  • η συνεχής ανάπτυξη νέων δράσεων ΤΠΕ και η βελτίωση δεξιοτήτων του προσωπικού με βάση τις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Δημοσίου

 

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Εξειδικευμένο προσωπικό: Η ΓΓΠΣΔΔ απασχολεί 320 υπαλλήλους, οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν σημαντική εμπειρία και ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα μεταξύ των οποίων 12 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και 128 υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 62 διαθέτουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και οι 13 Διδακτορικό Δίπλωμα.

Διαχειρίζεται πληροφοριακά συστήματα άνω των 40 φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνητικά συνεργασίας (Service Level Agreements). 

Στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους φιλοξενούνται περισσότερα από 50 συστήματα Δημοσίων Φορέων, βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων. Η επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε παραχωρημένους προς τον κάθε φορέα εικονικούς εξυπηρετητές, στους οποίους έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης.

Έχει αναπτύξει και λειτουργεί κεντρικές υπολογιστικές υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας G-Cloud, Data Center & Disaster Recovery Site συνολικής δυναμικότητας 2.024 cores (δυνατότητα παροχής 8.096 vCPU με τεχνολογίες vmware, ovm, hyper-v), 23 ΤΒ memory RAM, 1.304 TB storage και 30 TB CIFS/NFS storage ενώ βρίσκονται ήδη σε λειτουργία περίπου 1100 Virtual Machines.

Υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων ιδιαίτερα σημαντικού μεγέθους: 30 Web & 250 Application Servers, λειτουργία & υποστήριξη κεντρικών βάσεων δεδομένων με τεχνολογία Oracle Real Application Cluster (16 nodes σε Production και Recovery Sites, υποστήριξη και των αντίστοιχων Test & Development environments, αρκετές διάσπαρτες βάσεις άλλων τεχνολογιών που υποστηρίζουν λοιπά σημαντικά ΟΠΣ σε vm’s: SQL, MySQL, MariaDB, Mongo DB κ.λπ.).

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας παρέχει παραγωγικά σήμερα τη δυνατότητα αυθεντικοποίησης Χρηστών σε περίπου 40 Φορείς, με κατά προσέγγιση 2.000.000 αντίστοιχες κλήσεις το μήνα. Παράλληλα, δέχεται κατά μέσο όρο (στοιχεία του 2018) 350.000 κλήσεις το μήνα των Web Services που εξυπηρετεί για τη διασύνδεση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) έχουν συνολικά διατεθεί πάνω από 20 εκατομμύρια e-παράβολα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής (2014). Μόνο το 2018, εκδόθηκαν 5,5 εκατομμύρια e-παράβολα και πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 325 εκατ. ευρώ. Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία για το e-παράβολο στην ενότητα:

http://www.minfin.gr/eParavoloStatistics.

Εξυπηρετεί σε τεχνικό επίπεδο περί τους 3.000 υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και 13.000 υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. όπου έχει ρόλο τεχνικού συμβούλου και διαχειριστή υποδομών των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία ενός σύγχρονου ΟΠΣ HRMS που εξυπηρετεί το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και ενός σύγχρονου ΣΗΔΕ (Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων) με συνολικό ετήσιο διακινούμενο όγκο άνω των 250.000 ηλεκτρονικών εγγράφων που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια σελίδες.

Διαχειρίζεται τεχνολογικό εξοπλισμό σε ένα πλήθος 350 σημείων πανελλαδικά,   περί τους 14.000 σταθμούς εργασίας και 500 εξυπηρετητές, 2.000 φορητούς υπολογιστές, 7.000 εκτυπωτές, 1500 δικτυακές συσκευές και σημαντικό αριθμό λοιπών συσκευών γραφείου (Fax, UPS, Scanners, Plotters).

Στην εκτυπωτική Μονάδα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εκτυπώνονται ετησίως περίπου 7.500.000 φορολογικά έντυπα ενώ εκτυπώνονται και αποστέλλονται ετησίως περίπου 350 χιλιάδες ειδοποιητήρια για τις ανάγκες της Α.Α.Δ.Ε.

Διαχειρίζεται και διανέμει σε ετήσια βάση 1,2 δις ταινιών καπνού προς τα αρμόδια τελωνεία της ΑΑΔΕ, 800 χιλιάδες βίζες του Υπουργείου Εξωτερικών και 16 εκατομμύρια έντυπα παραβόλων του Δημοσίου και του ΤΑΧΔΥΚ (στοιχεία του 2018).

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δέχεται πάνω από 40.000 τηλεφωνικές κλήσεις και ηλεκτρονικά αιτήματα ετησίως, που αφορούν την εφαρμογή ΠΟΘΕΝ και θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών.