Όραμα - Αποστολή

ΟΡΑΜΑ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελεί ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με αποστολή τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην ευρύτερη  Δημόσια Διοίκηση, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους και την παροχή ασφαλών και αποδοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής τόσο για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της επιτυγχάνονται:

 • με την ανάπτυξη και λειτουργία, ισχυρών και ασφαλών υπολογιστικών υποδομών (G-Cloud ) που φιλοξενούν τα σημαντικότερα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης,  καθώς και ενός σύγχρονου  και ασφαλούς Δικτύου κορμού επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ),
 • με το σχεδιασμό, λειτουργία και διασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των  πληροφοριακών συστημάτων του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), 
 • με την εκκαθάριση και τον συγχρονισμό βασικών Μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης,
 • με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία σημαντικών πληροφοριακών  συστημάτων και εφαρμογών και εργαλείων πληροφορικής, που αφορούν στην ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση και τη λειτουργία Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, που στοχεύουν, αφενός στην  πάταξη της γραφειοκρατίας και στη μείωση των διοικητικών βαρών στο Δημόσιο Τομέα, αφετέρου στην εξάλειψη της ταλαιπωρίας πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, με την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διεκπεραίωσης τους,
 • με υλοποίηση κεντρικών συμφωνιών (Enterprice Aggreements) με σημαντικούς προμηθευτές λογισμικού, για τη κάλυψη αναγκών 
 • με συνεχή ανάπτυξη νέων δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη βελτίωση δεξιοτήτων του προσωπικού με βάση τις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Δημοσίου

 

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Εξειδικευμένο προσωπικό: Η ΓΓΠΣΔΔ απασχολεί 320 υπαλλήλους, οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν σημαντική εμπειρία και ιδιαίτερα αυξημένα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα μεταξύ των οποίων 12 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και 128 υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 62 διαθέτουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και οι 13 Διδακτορικό Δίπλωμα.

Το G-Cloud είναι μια στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμίζει τη Δημόσια Διοίκηση και φέρνει τη χώρα μας εγγύτερα στις διεθνείς εξελίξεις, συνάδοντας με τις κατευθύνσεις της ΕΕ για το Cloud. Σε όχι τόσο μακρινό δε χρόνο, το cloud computing θα αποτελέσει commodity για επιχειρήσεις και το Δημόσιο.

Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΔ αποτελούν κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του Δημοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν οι κεντρικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές, με προβλεπόμενες εξαιρέσεις για τομείς όπως υγείας και εκπαίδευσης, και αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, παρέχοντας υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement SLA) στους φορείς.

Οι φορείς και τα πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο G-Cloud σήμερα ξεπερνούν τους 150 και 250, αντίστοιχα. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί κατά 37%. Η αξιοποίηση της υφιστάμενης χωρητικότητας των υποδομών αυξήθηκε από 53% σε 73%. Έπειτα δε από την ενοποίηση των υποδομών υπολογιστικού νέφους της ΓΓΠΣΔΔ και της ΚτΠ ήταν σημαντική και ήδη πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των απαιτήσεων  φιλοξενίας στο ενοποιημένο πλέον G-Cloud. 

Όπως ισχύει διεθνώς σε περιβάλλον cloud, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι υπηρεσίες:

 • IaaS (infrastructure as a service), για διάθεση υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και επικοινωνιακής υποδομής,
 • PaaS (platform as a service), με πρόσθετη παροχή χρήσης βάσεων δεδομένων και λοιπών αδειών χρήσης λογισμικού,
 • SaaS (software as a service), με τη διάθεση κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στους φορείς, για τη χρήση τους ως υπηρεσία. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με μηδενικό κόστος για τους φορείς. 

Για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες, προγραμματίζεται άμεσα η ενίσχυση των υποδομών Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) τόσο on-premise όσο και με υπηρεσίες public cloud, μετασχηματίζοντάς το σε υβριδικό G-Cloud νέας γενιάς ώστε να μπορεί να παρέχει υποδομές σύμφωνα με τις εξελισσόμενες ανάγκες των φορέων και με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται και το NxG GCloud καθώς και άλλα έργα για επέκταση των υφιστάμενων υποδομών και συνεχή βελτίωση της ασφαλείας του GCloud. 

Είναι εμφανές πως με τη φιλοξενία πλήθους συστημάτων επιτυγχάνεται τεράστια οικονομία κλίμακος. Ταυτόχρονα, αύξηση της ασφάλειας και ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, προμήθειας εξοπλισμού και συντηρήσεων. Ήδη γίνεται κατανοητό ότι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της φιλοξενίας συστημάτων σε υποδομές νέφους είναι πολλά. Από την πλευρά μας ως ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεχώς επικοινωνούμε  στους Δημόσιους Φορείς την προστιθέμενη αξία που παρέχει η φιλοξενία των συστημάτων τους στο Κυβερνητικό Νέφος.

Έχει αναπτύξει και λειτουργεί κεντρικές υπολογιστικές υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας G-Cloud, Data Center & Disaster Recovery Site συνολικής δυναμικότητας 2.024 cores (δυνατότητα παροχής 8.096 vCPU με τεχνολογίες vmware, ovm, hyper-v), 23 ΤΒ memory RAM, 1.304 TB storage και 30 TB CIFS/NFS storage ενώ βρίσκονται ήδη σε λειτουργία περίπου 1100 Virtual Machines.

Υποστηρίζει την Παραγωγική Λειτουργία Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων ιδιαίτερα σημαντικού μεγέθους: 40 Web & 400 Application Servers, λειτουργία & υποστήριξη κεντρικών βάσεων δεδομένων με τεχνολογία Oracle Real Application Cluster (με 25 nodes σε Production και Recovery Sites, με 5 nodes για υποστήριξη και των αντίστοιχων Test & Development environments, βάσεις δεδομένων άλλων τεχνολογιών που υποστηρίζουν λοιπά σημαντικά ΟΠΣ σε vm’s: SQL, MySQL, MariaDB, Mongo DB κ.λπ.).

Μεγαλύτερες ταχύτητες και διπλάσια χωρητικότητα μετά την αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS) των κεντρικών υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ

Αύξηση κατά τουλάχιστον 100% της χωρητικότητας αποθήκευσης δεδομένων και διπλάσια ταχύτητα απόκρισης του storage είναι το όφελος της επιτυχούς αναβάθμισης σε σύγχρονη έκδοση του λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS) των κεντρικών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατ’ επέκταση, επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις 1200 εφαρμογές του Gov.gr, καθώς και:

 • Ταχύτερη απόκριση της βάσης σε ποσοστό τουλάχιστον 10%
 • Αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της ακεραιότητας και συνέχειας των δεδομένων, με εισαγωγή βελτιωμένων αλγορίθμων κρυπτογράφησης για αποτροπή κακόβουλης πρόσβασης
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης, με συνέπεια την ταχύτερη ανταπόκριση των διαχειριστών στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων
 • Βελτίωση της διαθεσιμότητας και της απόκρισης των εφαρμογών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο νέων Συστημάτων, εντός του επόμενου εξαμήνου: Του Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer – ExaCC) και της Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων (Zero Data Loss Recovery Appliance – ZDLRA). 

Με τη λειτουργία των νέων αυτών συστημάτων θα δοθεί η δυνατότητα δυναμικής αυξομείωσης της επεξεργαστικής ισχύος της υποδομής (CPUs, RAM, Storage) ανάλογα με τις αλλαγές στις επιχειρησιακές ανάγκες (π.χ. αύξηση ισχύος σε περιόδους υποβολής, μείωση σε περιόδους χαμηλότερου φόρτου), εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, η επαύξηση της επεξεργαστικής ισχύος και της χωρητικότητας θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και λειτουργία πολλών νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών με στόχο την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα δημοφιλές αποδεικνύεται το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δίνει τη δυνατότητα στα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του Δημόσιου τομέα να διαλειτουργούν και να μιλούν μεταξύ τους. 

Τα συστήματα του Δημοσίου «μίλησαν» στο Α’ εξάμηνο του 2021 σχεδόν διπλάσιες φορές σε σχέση με ολόκληρο το 2020!

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη αύξηση μέσω του Gov.gr, καθώς η πρόσβαση πολιτών (αυθεντικοποίηση) μέσω των κωδικών Taxisnet έφτασε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021 τις 86 εκατομμύρια κλήσεις. Το 2020 (αθροιστικά στα δύο εξάμηνα) είχαν πραγματοποιηθεί 54 εκατομμύρια κλήσεις, παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξεως του 218%. 

ked-vision

Ιδιαίτερα μεγάλη αξιοποίηση είχαν οι ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως του συστήματος των ραντεβού για εμβολιασμό, της έκδοσης πιστοποιητικών και της καταχώρησης αποτελεσμάτων self-test. Ενδεικτικό δε της έντασης χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών είναι ότι ο μέγιστος αριθμός πρόσβασης των πολιτών σε μία ημέρα ανήλθε σε 1,42 εκατομμύρια.

ked2-vision

Ο αριθμός των κλήσεων διαλειτουργικότητας για αυτοματοποιημένη διαβίβαση στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου ανήλθε σε περίπου 64 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2021, ενώ για όλη την προηγούμενη χρονιά (2020) ήταν 37 εκατομμύρια, δηλαδή πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 245%. Ένα μεγάλο μέρος από τις κλήσεις διαλειτουργικότητας αφορούν στην υπηρεσία Επιβεβαίωσης Στοιχείων Φυσικού Προσώπου, με 25,3 εκατομμύρια κλήσεις κατά το Α’ εξάμηνο του 2021. Εντυπωσιακή είναι και η αυξητική τάση που παρουσιάζει η  διαλειτουργικότητα με χρήση στοιχείων ΑΜΚΑ. Συγκεκριμένα, μέσα σε ολόκληρο το 2020 είχαν πραγματοποιηθεί 2,5 εκατομμύρια κλήσεις, ενώ μόνο στο Α’ εξάμηνο του 2021 έγιναν 12,3 εκατομμύρια κλήσεις.

Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά και δείχνουν το μέγεθος της αξιοποίησης της διαλειτουργικότητας, η χρήση της οποίας μειώνει δραστικά τη γραφειοκρατία και κυρίως απαλλάσσει τους πολίτες από άσκοπες επισκέψεις και ταλαιπωρία για την προσκόμιση δικαιολογητικών από υπηρεσία σε υπηρεσία.  

ked3-vision

Tο Κέντρο Διαλειτουργικότητας  δίνει την δυνατότητα αυθεντικοποίησης Χρηστών σε περίπου 350  Φορείς του Δημοσίου, με κατά προσέγγιση 23.000.000 αντίστοιχες κλήσεις το μήνα. 

Μέσω της πλατφόρμας  του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) εκδίδονται 5 έως 6 εκατομμύρια e-παράβολα κάθε χρόνο συνολικής αξίας 300 εκατομμύριων Ευρώ  κάθε χρόνο.
Η πλατφόρμα e-παράβολο καλύπτει διαρκώς νέες ανάγκες για ηλεκτρονικές πληρωμές για την διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών με το δημόσιο. 

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία για το e-παράβολο στην ενότητα: http://www.minfin.gr/eParavoloStatistics.

Εξυπηρετεί σε τεχνικό επίπεδο περί τους 3.000 υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και 13.000 υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. όπου έχει ρόλο τεχνικού συμβούλου και διαχειριστή υποδομών των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία ενός σύγχρονου ΟΠΣ HRMS που εξυπηρετεί το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και ενός σύγχρονου ΣΗΔΕ (Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων) με συνολικό ετήσιο διακινούμενο όγκο άνω των 250.000 ηλεκτρονικών εγγράφων που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια σελίδες.

Διαχειρίζεται τεχνολογικό εξοπλισμό σε ένα πλήθος 350 σημείων πανελλαδικά,   περί τους 14.000 σταθμούς εργασίας και 500 εξυπηρετητές, 2.000 φορητούς υπολογιστές, 7.000 εκτυπωτές, 1500 δικτυακές συσκευές και σημαντικό αριθμό λοιπών συσκευών γραφείου (Fax, UPS, Scanners, Plotters).

Στην εκτυπωτική Μονάδα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εκτυπώνονται ετησίως περίπου 7.500.000 φορολογικά έντυπα ενώ εκτυπώνονται και αποστέλλονται ετησίως περίπου 350 χιλιάδες ειδοποιητήρια για τις ανάγκες της Α.Α.Δ.Ε.

Διαχειρίζεται και διανέμει σε ετήσια βάση 1,2 δις ταινιών καπνού προς τα αρμόδια τελωνεία της ΑΑΔΕ, 800 χιλιάδες βίζες του Υπουργείου Εξωτερικών και 16 εκατομμύρια έντυπα παραβόλων του Δημοσίου και του ΤΑΧΔΥΚ (στοιχεία του 2018).

Μέσω της πλατφόρμας MyDeskLive.gov.gr σε ένα χρόνο λειτουργίας έγιναν πάνω από 90.000 ψηφιακά ραντεβού με φορείς του Δημοσίου.

Πάνω από 90.000 μετακινήσεις προς φορείς του Δημοσίου γλίτωσαν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις με τη λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακών ραντεβού myDeskLive.gov.gr μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας της. Η υπηρεσία που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρησιμοποιείται ήδη επιτυχώς από την ΑΑΔΕ (myAADElive.gov.gr), 195 υποκαταστήματα ΚΕΠ (myKEPlive.gov.gr), τον ΟΑΕΔ (myOAEDlive.gov.gr) και 42 Προξενικές Αρχές (myCONSULlive.gov.gr) με 30 ακόμη υπό άμεση ένταξη στην πλατφόρμα. 

Σκοπός είναι η χρήση της πλατφόρμας από ακόμη περισσότερους φορείς του Δημοσίου, κάνοντας πιο εύκολη τη διαδικασία συναλλαγής των πολιτών, κατοίκων του εξωτερικού, ατόμων με αναπηρία και των επιχειρήσεων. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φορέα η εφαρμογή παραμετροποείται και προσαρμόζεται. Ήδη, έχει σχεδιαστεί η ένταξη της υπηρεσίας των εξ’ αποστάσεως ψηφιακών ραντεβού στον ΕΦΚΑ , αλλά και σε Δήμους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Η εφαρμογή βασίζεται στην ελεγχόμενη πρόσβαση πολιτών/επιχειρήσεων με τη χρήση των διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet) και συνδυάζει  περιβάλλον κράτησης (δημιουργία ραντεβού) με περιβάλλον διενέργειας τηλεδιάσκεψης μέσα από ένα ασφαλές κρυπτογραφημένο κανάλι ώστε η συνομιλία να είναι προστατευμένη. Δίνεται επίσης η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο κινητό του πολίτη σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης του ραντεβού λόγω έκτακτης ανάγκης που προέκυψε στον φορέα.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δέχεται πάνω από 40.000 τηλεφωνικές κλήσεις και ηλεκτρονικά αιτήματα ετησίως.