Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ελληνικού Δημοσίου

Οι διάφορες ελεγκτικές υπηρεσίες αποτε­λούν βασικά εργαλεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη λειτουργία του κράτους.
Σκοπός τους είναι η τήρηση της νομιμότητας και ο έλεγχος φαινομένων διαφθοράς.