Ιστορική Αναδρομή

1979
1988
1997
2013
2014
2017
2019
2023
1979
ΜΗ.Κ.Υ.Ο.

Το 1979 αποφασίστηκε η ενοποίηση των τριών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών (Φορολογίας, Τελωνείων και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - ΓΛΚ) με στόχο ένα ενδυναμωμένο Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπ. Οικονομικών – ΜΗ.Κ.Υ.Ο.

1988
ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Το 1988 εξελίχθηκε σε Κέντρο Πληροφορικής του Υπ. Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.), με 3 Διευθύνσεις και 12 τμήματα με αναπτυξιακό ορίζοντα, αξιοποιώντας το «ΜΟΠ Πληροφορικής» και το «Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και υλοποιώντας σημαντικές δράσεις.

1997
Γενική Δ/νση Κέντρου πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) - Γ.Γ.Π.Σ.

Το 1997 σύμφωνα με το Π.Δ.43/1997 (Α΄ 42), συστήθηκε η «Γενική Διεύθυνση Κέντρου Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.)».
Με το Π.Δ.61/1997 συστήνεται η «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ)», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υπάγονται: το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, η Γενική Διεύθυνση ΚΕ.ΠΥ.Ο, τα Συλλογικά Όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Έργου Πληροφοριακών Συστημάτων και Συναφών Έργων του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομικών, που συστήνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο μηχανογράφησης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών αυτού.

Με την αναβάθμιση του Κέντρου το 1997 σε «Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων», αναπτύχθηκαν σημαντικά έργα, όπως ενδεικτικά το TAXIS, ICISnet , TAXISnet , ELENXIS και το κτίριο ειδικών προδιαγραφών στο οποίο στεγάζεται έως σήμερα η ΓΓΠΣ.

2013
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων από την Γ.Γ.Π.Σ. στην Γ.Γ.Δ.Ε.

Το 2013 με το ΦΕΚ 1779/Β΄/23.07.2013 μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες1, προσωπικό και διαθέσιμοι πόροι μέρους οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Με το ΦΕΚ 2289/Β΄/13.09.2013 γίνεται ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

 


1Υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107-09.05.2013) (περί μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που αφορούν στην άσκηση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, του προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Μεταφορά Δ30 Α'-Γ', ΣΤ' και Δ32 στη ΓΓΔΕ).
2014
Δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

Το 2014 με το ΦΕΚ 922/Β'/14.04.2014 μετονομάζεται η Γενική Διεύθυνση ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών σε «Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής Επικοινωνιών», έγινε ενσωμάτωση της Δ53 (του ΓΛΚ) στη ΓΓΠΣ και ανακαθορισμός της εσωτερικής της διάρθρωσης ενώ συστήθηκαν τα Αυτοτελή Τμήματα Ασφάλειας (ΑΤΑ) και Στρατηγικού Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων (ΑΤΣΠΔΕ).
Με το ΠΔ 111 (ΦΕΚ/178/Α΄/29.08.2014) («Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»), δημιουργήθηκε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (δημιουργία Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.). 

2017
Αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Σ. στη σημερινή της δομή

Το 2017 με το ΠΔ 142 (ΦΕΚ 181/Α΄/23.11.2017) («Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών») αναδιαρθρώθηκε η ΓΓΠΣ στη σημερινή της δομή, όπου υφίστανται 2 Γενικές Διευθύνσεις, 5 Διευθύνσεις, 16 Τμήματα και 2 Αυτοτελή Τμήματα.

Η ΓΓΠΣ, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της ως προς τον τομέα της Πληροφορικής και λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλομορφίας υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (που αξιοποιούν τις υποδομές της προκειμένου να επιτευχθούν σχετικές οικονομίες κλίμακας στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα) εξελίσσεται σε διακριτή Γραμματεία. 
Τόσο η αποστολή της, όσο και οι δράσεις που έχει αναλάβει, την καθιστούν Γενική Γραμματεία που λειτουργεί πέραν του πλαισίου της υποστηρικτικής μονάδας για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.

2019
Μεταφορά της Γ.Γ.Π.Σ. από το Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Με το Π.Δ. 81/2019 - ΦΕΚ 119 Α΄, η Γ.Γ.Π.Σ. μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και μεταφέρεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς.

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. το 2019

2023
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Με το ΠΔ  77 (ΦΕΚ 130/27.6.2023)  Άρθρο 13 παρ. 5 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων εντός του ιδίου Υπουργείου, σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία Γενικών Γραμματειών", η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών των άρθρων 15 επ. του π.δ. 40/2020 (Α΄ 85) και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) των άρθρων 25 επ. του π.δ. 40/2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγχωνεύονται σε μία Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι συγχωνευόμενες Γενικές Γραμματείες.