Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

8/8/2022 - Ανακοίνωση

 

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3804) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την καταχώριση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι όλες οι καταχωρίσεις που έχουν οριστικοποιηθεί έως σήμερα καθώς και όσες οριστικοποιηθούν έως την 31η.10.2022 νοούνται ως εμπρόθεσμες. 

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες της χώρας σε συνέχεια της αλλαγής του πλαισίου των διοικητικών κυρώσεων που αφορά στη μη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο.

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, ιεραρχεί ως υψίστης σημασίας την προστασία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων της χώρας, τα οποία σε σημαντικό βαθμό έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης.10.2022, θα προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρη παραγωγική λειτουργία της πρόσβασης, καθώς και η ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού. 

............για τις παλαιότερες Ανακοινώσεις πατήστε εδώ

Περιγραφή ηλεκτρονικής υπηρεσίας

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε τόσο για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων όσο και εν γένει για την 4η Οδηγία για το Ξ/Χ, Χ/Τ στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υλοποιεί τη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία παρέχει:

 • Υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 • Υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων

 

Λειτουργία Αναζήτησης στην εφαρμογή «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» (ΚΜΠΔ)

 

Υπόχρεοι σε Καταχώριση

 

Οδηγός χρήσης για την εφαρμογή "Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων"

 

Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις για το Μητρώο πραγματικών Δικαιούχων

 

Διευκρινίσεις για τους υπόχρεους καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196)

 


  *  30/09/2019 : Προστέθηκε αναφορά για τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  *  02/10/2019 : Προστέθηκε αναφορά για την διαδικασία εξουσιοδότησης εκπροσώπου Νομικού Προσώπου. Δ Τεχνικά ζητήματα, Ερώτηση 1 ​ 

Νομικό πλαίσιο

 

 • Η υπ' αριθμ. 184655 ΕΞ 2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών  - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 4750)" [ΦΕΚ Β΄ 7180]

 • H υπ' αριθμ. 94958/23-6-2023 απόφαση με θέμα "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 159477ΕΞ2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων- Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139)» (Β’ 5644)" [ΦΕΚ 4146/23-6-2023]

 • H υπ' αριθμ. 94891/23-6-2023 ΚΥΑ με θέμα "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 4750)" [ΦΕΚ 4121/23-6-2023]

 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία 125209 ΕΞ 2022/06.09.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών -Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 4750) (ΦΕΚ Β' 28/9.1.2023)

              Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 • Αναστολή πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Β΄ 6092/29.11.2022).

 • KYA 125209 ΕΞ 2022 ( ΦΕΚ Β 4750/8.9.2022) με θέμα: "Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018". 

             Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

             Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

             Γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21959 ΕΞ 2022 (1) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 56591 EΞ 2021/ 14.05.2021 κοινής απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων» (Β’ 2019) (ΦΕΚ Β 768/18.2.2022)

 • ΥΑ 100784/14.7.2022(ΦΕΚ Β 3804/21.07.2022) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/EΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443), όπως ισχύει.

 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4941/16-6-2022 (ΦΕΚ 113Α) με θέμα: "Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις"

 • Το άρθρο 80 του ν. 4941/16-6-2021 με θέμα: "Ειδικές ρυθμίσεις για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων" αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4557/2018

 • ΚΥΑ 5659/17-5-2021 με θέμα: "Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, για διευκόλυνση των υπόχρεων προς καταχώριση στις πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο στο πεδίο πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο" (ΦΕΚ 2019)

 • Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  67343/EΞ2019/ 19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443)  [ΦΕΚ Β' 5694/23-12-2020]

 • O ν. 4734/2020, με τον οποίο, έγινε η πλήρης ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L156) και  τροποποιήθηκε ο ν. 4557/2018 - ΦΕΚ (Α΄ 196)

 • Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.

 • Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την  υπ' αρ. 73900 ΕΞ 2019 /02.07.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2718) και την υπ' αρ. 121950 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3977).

 • Η υπ. αρ. απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 661Β/28.02.2020) με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β΄ 2443), όπως ισχύει"

 • Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις Τεύχος  A’ 75/30.03.2020  Άρθρο δωδέκατο

 • Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) 

 • ΦΕΚ Β΄ 2655/30.6.2020

Επικοινωνία

 

fgd

Για την εφαρμογή «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.