Θεσμικό Πλαίσιο

Νομοθεσία Γενικού Ενδιαφέροντος

 

 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. Nόμος 4727/2020 (Α’ 184).
 • Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νόμος 4704/2020 (Α’ 133).
 • Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 40/2020 (Α’ 85).
 • Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. Νόμος 4635/2019 (Α’ 167) και εφαρμοστική απόφαση, βάσει του άρθρου 45, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
 • Διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νόμος 4623/2019 (Α’ 134).
 • Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Νόμος 4622/2019 (Α’ 133).
 • Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Προεδρικό Διάταγμα 84/2019 (Α’ 123).

Ανοικτά δεδομένα

 

 

Δι@ύγεια

 

 

Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης 

 

 

Ψηφιακή προσβασιμότητα

 

 

Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων

 

 

Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ

 

Συνολική νομοθεσία

Πανδέκτης Κατεπειγόντων Ρυθμιστικών Μέτρων

 

Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, εκπονήθηκε από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο αποτελείται από επτά συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI και VII καθώς περιλαμβάνει 703 αριθμημένα νομοθετήματα από τις 25/2/2020 έως τις 14/9/2020 και συνοδεύεται από ξεχωριστό αρχείο που περιέχει Συνολικό Πίνακα Περιεχομένων όλων των τόμων. Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Δείτε αναλυτικότερα εδώ.

Κανονισμοί/Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2022/868 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724 (πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων).
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1807 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ενιαίο σημείο πληροφόρησης).
 • Οδηγία 2019/1024 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/138 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2023 για την κατάρτιση καταλόγου συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας και τον καθορισμό των ρυθμίσεων για τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση τους.
 • Οδηγία 2019/770 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Κανονισμός 2018/1724 για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.
 • Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
 • Οδηγία 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
 • Κανονισμός 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.