ΕΛΗΞΕ: Μετάθεση της ημερ/νίας της ηλεκτρ. αποσφράγισης των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 14504 ΕΞ 2021 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου όπου στεγάζεται η ΓΓΠΣΔΔ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (CPV: 90911200-8), για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο Αττικής
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός (αρ. 27 του ν. 4412/2016)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εννιακόσιες εξήντα εφτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (967.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας», σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5566 ΕΞ 2021 26-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008212331 και ΑΔΑ: 6ΡΒ746ΜΤΛΠ-Μ8Ε) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2022-2024
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 13994 ΕΞ 2021 13-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008608795 και ΑΔΑ: 6Ν4946ΜΤΛΠ-ΜΘΗ) προκήρυξη και η υπ’ αρίθμ. πρωτ.  14504 ΕΞ 2021 17-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008616128) Διακήρυξη. 
Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αριθ. πρωτ. 28790 ΕΞ 2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009119355 και ΑΔΑ: 6ΨΘΡ46ΜΤΛΠ-ΦΥΔ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών:  Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00μμ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:  

Μετάθεση της ημερομηνίας για την: 

Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00πμ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr 

Συστημικός αριθμός α/α 123978