ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο "Προμήθεια–αντικατάσταση συσσωρευτών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας μέσω των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του G-Cloud,  για την κάλυψη των αναγκών του κέντρου δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΨΗΦΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια–αντικατάσταση συσσωρευτών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας μέσω των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του G-Cloud,  για την κάλυψη των αναγκών του κέντρου δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ)»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση  προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV:

31431000-6 – Συσσωρευτές μολύβδου – οξέος

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή, για το σύνολο της Σύμβασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε € 310.000,00

(ποσό με Φ.Π.Α. 24%), 

(250.000,00€+ 60.000,00€ Φ.Π.Α. = 310.000,00€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές

Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υποβολή προτάσεων (doc)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο https://portal.eprocurement.gov.gr/ Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 2024DIAB28333