Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  «Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  ενός εκατομμυρίου σαράντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.041.600,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα (από την υπογραφή της) μέγιστης συνολικής διάρκειας τριάντα οκτώ (38) μηνών, που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα των τριάντα επτά (37) μηνών για την υλοποίηση των ΦΑΣΕΩΝ Α και Β, πλέον του χρονικού διαστήματος που θα απαιτηθεί για να γίνει η οριστική παραλαβή της ΦΑΣΗΣ Α και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου, στο πλαίσιο της ΦΑΣΗΣ Β και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CPV: 72900000-9 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και υπηρεσίες μετατροπής καταλόγων ηλεκτρονικών υπολογιστών)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αρ. 27 Ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 195932)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ένα εκατομμύριο σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (1.041.600,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
(- προϋπολογισμός σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 840.000,00€,  πλέον ΦΠΑ:  201.600,00€)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορείς 1053-204-0000000,  2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»
Απόφαση Ανάληψης οικ. έτους 2024:
-    2164 ΕΞ 2024/22-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014251320 και ΑΔΑ: 6ΝΓ846ΜΤΛΠ-ΗΞ9)
Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης οικ. ετών 2024-2025: 
-    2/104352/ΔΠΓΚ/30-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013954746 και ΑΔΑ: 9ΞΕΦΗ-ΠΜΙ)
Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης οικ. ετών 2026-2027:
-    47659 ΕΞ 2023/03-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013703575 και ΑΔΑ: 6ΠΔΔ46ΜΤΛΠ-ΖΕΩ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)  14590 ΕΞ 2024/23-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014657786)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 24-04-2024
Ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 22-04-2024
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  29-05-2024 17:00
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30-05-2024 10.00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 344583