Στοιχεία από Υπουργείο Παιδείας-ΙΤΥΕ

Το Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας - ITYE, διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου:

Α.  τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επαλήθευση φοίτησης νηπίου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο»  

Συγκεκριμένα, το  Web Service αφορά στη λήψη της παρακάτω πληροφορίας:

  • εύρεση και επιβεβαίωση αν ένα παιδί φοιτά ήδη σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό νηπιαγωγείο (getStudentNhpiaInfoFromPersonal)

 

Β. τη διαδικτυακή υπηρεσία «Επαλήθευση επαρκούς φοίτησης σε σχολική μονάδα Α΄ Βάθμιας / Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης»

Συγκεκριμένα, παρέχει τις μεθόδους :

  • αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (getTeleconfStudentCurrent)

  • λήψη πληροφοριών για την επαλήθευση επαρκούς φοίτησης ενός μαθητή σε σχολική μονάδα Α΄ Βάθμιας / Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (getStudentAttendanceInfo)

  • αναζήτηση μαθητή στο myschool και έλεγχος / επιβεβαίωση της επαρκούς φοίτησής του σε συγκεκριμένο σχολικό έτος (επιστροφή "πολλαπλών" αποτελεσμάτων για το ίδιο σχολικό έτος & διαφοροποίηση ως προς τον χειρισμό περιπτώσεων αγνώστου πατρός) (getStudentAttendanceExtInfo)

 

Γ. τη διαδικτυακή υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων μόνο για gov.gr

Συγκεκριμένα, το  Web Service αφορά στη λήψη της παρακάτω πληροφορίας:

υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων (ειδικού σκοπού) - ws για gov.gr διαλειτουργικότητα myschool και εφαρμογής έκδοσης ψηφιακών απολυτηρίων / πτυχίων.

Συγκεκριμένα, παρέχει τη μέθοδο:

  • αναζήτηση αποφοίτου μαθητή στο myschool και λήψη των πλήρων στοιχείων αποφοίτησής του(getDigitalDiplomaExtInfo)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (6Ν2Ν46ΜΤΛΠ-ΡΨ8)
  • Διάθεση ws «Επαλήθευση φοίτησης νηπίου σε δημόσιο/ιδιωτικό νηπιαγωγείο» στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), για την «Πρώτη Εγγραφή σε νηπιαγωγείο»  (ΩΗΘΤ46ΜΤΛΠ-ΚΔ4)

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΦΕΚ 1046/2021)
  • "Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας" (ΚΥΑ 53128/Δ1/8-5-2020) (ΦΕΚ 1767/8-5-2020)