Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από δύο (2) Τμήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV: 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (αρ. 27 ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 253145 και 253146)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ή στο καθαρό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (1.451.612,91 €), πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εννιά λεπτών(348.387,09 €).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

ΕΞ 46867 2023/31-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC13692212)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ  ΚΗΜΔΗΣ:

2-11-2023   (23PROC013689718)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

2-11-2023   (Ψ2ΧΕ46ΜΤΛΠ-0ΒΒ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:

2-11-2023   (23PROC013692212)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7-12-2023 17:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8-12-2023 10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 253145 και α/α 253146