Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από δύο (2) Τμήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV: 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (αρ. 27 ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 253145 και 253146)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ή στο καθαρό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (1.451.612,91 €), πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εννιά λεπτών(348.387,09 €).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

ΕΞ 46867 2023/31-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC13692212)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ  ΚΗΜΔΗΣ:

2-11-2023   (23PROC013689718)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

2-11-2023   (Ψ2ΧΕ46ΜΤΛΠ-0ΒΒ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:

2-11-2023   (23PROC013692212)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

7-12-2023 17:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8-12-2023 10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 253145 και α/α 253146

Τροποποίηση όρων διακήρυξης, παροχή διευκρινίσεων επι αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 46867 ΕΞ 2023 31.10.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013692212), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 253145 και 253146), για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, CPV:79713000-5,  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μαζί με το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΑΡΧΕΙΟ