Ανάρτηση διευκρινίσεων (ΕΣΗΔΗΣ 177148)

Διευκρινίσεις που αφορούν στην παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών επί της διακήρυξης του υπ’ αρ. πρωτ. 33899 ΕΞ 2023 20.7.2023 διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 177148), για την παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακόσιων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (304.425,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.