Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια – αντικατάσταση συστήματος αδιάληπτης παροχής ενέργειας για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια – αντικατάσταση συστήματος αδιάληπτης παροχής ενέργειας για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν έξι χιλιάδων και είκοσι ευρώ (106.020,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με διάρκεια έως την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

CPV: 31682530-4 («Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας»)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. (αρ. 27 Ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 352171)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκατόν έξι χιλιάδες και είκοσι ευρώ (106.020,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

(- προϋπολογισμός σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 85.500,00€,  πλέον ΦΠΑ:  20.520,00€,

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορείς 1053-204-0000000,  3120989001 «Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού»

Απόφαση Ανάληψης οικ. έτους 2024:

  • 7756 ΕΞ 2024/29.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014370827 και ΑΔΑ: 9ΦΒΦ46ΜΤΛΠ-Ο4Β)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

18646 ΕΞ 2024/28-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014837394)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

29-05-2024 (24PROC014837394)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρίτη 25-06-2024  και ώρα 17:00

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 26-06-2024 και ώρα 10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 352171)