Βελτίωση της Διαδικτυακής υπηρεσίας για το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

22/1/2021: Η διαδικτυακή υπηρεσία  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ)  επικαιροποιήθηκε στο παραγωγικό περιβάλλον του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. 

Στην λειτουργία επαλήθευση του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας (Afe4Validation) προστέθηκαν  επιπλέον πεδία εξόδου.

Οι αναλυτικές προδιαγραφές είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων ΕΔΑ του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.