Β΄ΚΠΣ

ΣΗΜΑΙΑ

 

Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποίησε κατά την Προγραμματική Περίοδο του Β' ΚΠΣ 1994-1999, 13 έργα συνολικού προϋπολογισμού 49,63 δις δρχ., ήτοι 145,66 εκ. ευρώ.

Αναλυτικότερα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Μελέτη Διοικητικού και Οργανωτικού Εκσυγχρονισμού του Υπουργείου

1.208.029.270 δρχ

3.545.206,96 € .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην ενιαία παρουσίαση των οργανωτικών αλλαγών που απορρέουν από την εφαρμογή των έργων πληροφορικής μέσω, μελετών οργάνωσης και αναδιάρθρωσης λειτουργιών, μεταφοράς και διάχυσης σχετικής τεχνογνωσίας, διεθνών συνεργασιών και αγοράς υπηρεσιών από το εξωτερικό, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

Ανάδοχος του έργου: IRS - INTERNAL REVERUE SERVICE

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 9/6/1995    - 17/7/2001

Κτίριο ειδικών προδιαγραφών ΚΕΠΥΟ

8.990.337.508 δρχ.

26.383.969,21 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην αγορά υπάρχοντος κτιρίου 30.000 τ.μ. και παράδοσή του, κατάλληλα διαρρυθμισμένου και έτοιμου για χρήση προς στέγαση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του ΚΕΠΥΟ. 

Ανάδοχος του έργου: ΚΟΙΝ/ΞΙΑ : ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕ

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 29/12/1995 - 12/12/2001

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)

27.169.727.030 δρχ.

79.735.075,66 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία Ο.Π.Σ. που καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών φορολογίας όλων των ΔΟΥ και των Κεντρικών Υπηρεσιών, καθώς και την άσκηση του φορολογικού ελέγχου, με σκοπό τη μείωση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των φορολογικών εσόδων, τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Διαρθρώθηκε σε διάφορα υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: Intrasoft A.E. - Sogei A.E. Bull A.E.E. Intrasoft A.E. Siemens - Nixdorf A.E.
PC Systems Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 30/9/1997 - 21/12/2001

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICIS)

4.549.172.193 δρχ.

13.350.468,65 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στα Τελωνεία για να βοηθήσει στην καταστολή των ενεργειών που προκαλούν την εκτροπή του εμπορίου, να περιορίσει την παρατυπία, την απάτη και τη διακίνηση παρανόμων εμπορευμάτων και ουσιών. 
Το έργο σκόπευε να συντελέσει αποφασιστικά στην καταστολή της δασμοφοροδιαφυγής και στην αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού του Δημοσίου. 
Το πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων αποτελούσε συνέχεια του αντίστοιχου έργου που είχε ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Α΄ ΚΠΣ.

Ανάδοχος του έργου: Bull Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 10/12/1998 - 21/12/2001

Θέματα ειδικής κατάρτισης υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών

868.079.000 δρχ.

2.547.553,93 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) έχει καταργηθεί από 30.06.2011 και έχει συγχωνευτεί με το ΕΚΔΔΑ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην κατάρτιση των χρηστών όλων των Π.Σ. του Υπ. Οικ. που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Ε.Π. “Κλεισθένης”

Ανάδοχος του έργου: ΣΕΥΥΟ (ίδια μέσα)

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 10/10/1996 - 21/10/1999

Κατάρτιση χρηστών έργων του Υπ. Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ)

3.410.572.498 δρχ.

10.009.016,87 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) έχει καταργηθεί από 30.06.2011 και έχει συγχωνευτεί με το ΕΚΔΔΑ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπ. Οικ. σε ειδικά θέματα (π.χ. φορολογία, λογιστικό σχέδιο, είσπραξη εσόδων, κ.λ.π.)  πέραν της χρήσης των Π.Σ.

Ανάδοχος του έργου: ΣΕΥΥΟ (ίδια μέσα)

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 21/4/1997 - 2/4/1999

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυγχρονισμού ΟΔΔΥ

25.697.432 δρχ.

75.414,33 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου Π.Σ. για να παρακολουθείται πλήρως η πορεία κάθε εισερχομένου υλικού και να παρέχονται κάθε είδους υπηρεσιακές πληροφορίες, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της πληροφόρησης, τον περιορισμό των σφαλμάτων και την αναβάθμιση της παρεχομένης από τον οργανισμό εξυπηρέτησης.

Ανάδοχος του έργου: HITEC A.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 5/10/1998 - 3/12/1999

Πληροφοριακό Σύστημα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)

267.328.032 δρχ.

784.528,34 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία τοπικού δικτύου, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους μετόχους, στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας, στην καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλών προς το Ταμείο. 

Ανάδοχος του έργου: ELECOMP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ Ε.Π.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 5/10/1998 - 25/7/2000

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυγχρονισμού Γενικού Χημείου του Κράτους

265.511.000 δρχ.

779.195,89 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

 Το έργο φιλοξενείται στις υποδομές της ΓΓΠΣ και υποστηρίζεται επιχειρησιακά και παραγωγικά από την ΑΑΔΕ και τεχνικά από τη ΓΓΠΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία εθνικού δικτύου για τη σύνδεση όλων των Χημικών Υπηρεσιών και τη δυνατότητα on-line ενημέρωσης κάθε κόμβου του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μηχανογραφική παρακολούθηση και στατιστική επεξεργασία / ανταλλαγή στοιχείων των αναλύσεων των δειγμάτων πανελλαδικά, καθώς και η άμεση καταγραφή των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, με στόχο την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτή.

Ανάδοχος του έργου: Intrasoft Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 4/2/1998 - 27/2/2000

Πληροφοριακό Σύστημα Εκσυχρονισμού Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων

161.660.000 δρχ.

474.424,06 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη δημιουργία τοπικού δικτύου για την αποθήκευση / διαχείριση εγγράφων, καθώς και για τη μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριών για την οργάνωση της Δ/νσης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος και η διαχείριση της περιουσίας και των ιδρυμάτων που εποπτεύονται από αυτήν.

Ανάδοχος του έργου: Intrasoft Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 9/12/1999 - 22/11/2001

Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Εντύπων και Υλικών

329.471.229 δρχ.

966.900,16 € 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στην κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση, κατά συστηματικό και ενιαίο τρόπο, των εντύπων, των υλικών και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη λειτουργία των Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.
Διαρθρώθηκε σε 4 υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: Singular A.E. - Αντωνίτσης Α.Ε. - Sapa Hellas Φ. Πάσσαρης – Ν. Καράδης Ο.Ε. -  Suel Ware Housing A.E

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 28/6/1999 - 11/12/2001

Έπιπλα ειδικών προδιαγραφών για  Η/Υ

2.138.085.562 δρχ.

6.274.645,82 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά στη μελέτη (λειτουργική, εργονομική, τεχνική), προμήθεια  και εγκατάσταση ειδικών επίπλων για θέσεις εργασίας  όλων των Π.Σ.  του Υπ. Οικ., ώστε να διαμορφωθεί εργονομικό και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες.
Διαρθρώθηκε σε 3 υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α - Bull A.E.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 26/11/1997 - 2/10/2001

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών

249.902.895 δρχ.

733.390,74 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το σύστημα  καλύπτει την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία και νομολογία (Δικαστηριακή και Διοικητική) που αφορά το Υπ. Οικ. και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του Υπουργείου, μέσω των τερματικών των υπολοίπων  Ο.Π.Σ. 
Διαρθρώθηκε σε 2 υποέργα.

Ανάδοχος του έργου: Knowledge Α.Ε. - PC Systems Α.Ε.

Χρονικό Διάστημα Υλοποίησης: 19/10/1999 - 24/8/2001