Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA)

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει προγραμματίσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση web based, πολυχρηστικού, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) κεντρικής, γεωχωρικής υποδομής για τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Ο.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal – CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο, αυτοματοποιημένο και επαναληπτό.

Το έργο αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ)» και ικανοποιεί υποχρεώσεις της Πολιτείας για το πρόγραμμα εκτέλεσης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα ESM (European Stability Mechanism) των Θεσμών, καθώς και την ανάγκη μιας πιο ορθολογιστικής και δικαιότερης διαχείρισης της φορολογικής πολιτικής για τα ακίνητα (ΕΝΦΙΑ). Το έργο έχει ήδη λάβει την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής.

Η εκτίμηση της αξίας ακινήτου θα υπολογίζεται με βάση τρέχουσες, γνωστές, εμπορικές αξίες των ακινήτων (σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα συναλλαγών πωλήσεων και εκτιμήσεων), τα φυσικά χαρακτηριστικά των ακινήτων (οικονομικά, πολεοδομικά, τεχνικά, κοινωνικά, νομικά, πολιτικά) και το γεωχωρικό πλαίσιο στο οποίο αυτά εντάσσονται και συσχετίζονται. Θα γίνεται αξιοποίηση αξιόπιστων χωρικών-οικονομετρικών/ γεω-στατιστικών μοντέλων Ανάλυσης Πολλαπλής, Γραμμικής Παλινδρόμησης, καθώς και μοντέλων Μηχανικής Εκμάθησης (νευρωνικά δίκτυα), τα οποία θα ποσοτικοποιούν τη σχέση μεταξύ εμπορικής αξίας ακινήτου και ενός υβριδικού συνδυασμού παραμέτρων, που δυνητικά την επηρεάζουν. Θα υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ανά τύπο ακινήτου (οικία, διαμέρισμα, εμπορικό, βιομηχανικό, οικόπεδο, αγρόκτημα).

Το ΟΠΣ θα διαθέτει ενιαία, φιλική, γραφική διεπαφή χρηστών για εσωτερικούς χρήστες της Υπηρεσίας και μονάδα web portal για την διεπαφή εξωτερικών χρηστών, ενώ θα εξάγει λειτουργικότητα προς τρίτα συστήματα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού, θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τεμάχια, πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεω-αναφερμένο υπόβαθρο ορθο-φωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, να πλοηγείται πάνω σε διαδραστικούς χάρτες, να εισάγει δεδομένα και να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Το σύστημα θα αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε κεντρική, σχεσιακή βάση δεδομένων, θα διαθέτει μηχανή και περιβάλλον ροών εργασίας, υποσύστημα διοίκησης και υποσύστημα διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών. Επιπλέον θα παράγει και διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση, σε Φορείς και Οργανισμούς.

Το σύστημα θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου με βάση τη δυναμική της Κτηματαγοράς και δεν θα λαμβάνει υπόψη αντικειμενικές αξίες ακινήτων. Επιπλέον θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.

Το ΟΠΣ θα χρησιμοποιείται από εσωτερικούς χρήστες της Γ.Γ.Ο.Π. (επιτελικά στελέχη, αναλυτές, μηχανικούς, διαχειριστές), από πιστοποιημένους εξωτερικούς χρήστες (Δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί οργανισμοί, επαγγελματίες της Κτηματαγοράς), καθώς και από το ευρύ κοινό.