ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση επί Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης Διεθνούς, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ  Η ΣΥΜΒΑΣΗ  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV:

72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (κύριος)
48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72222300-0 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών
80533100-0 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (202.950,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 163.669,36€, πλέον ΦΠΑ: 39.280,64€)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των εκατό μίας χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (101.475,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 81.834,68€, πλέον ΦΠΑ: 19.640.32€) και αφορά:
o    Τα 32.733,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών επέκτασης / βελτίωσης
o    Τα 49.100,81 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)    Η Εκτιμώμενη της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών
163.669,36 € + 81.834,68= 245.504,03
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) …. και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ: ….
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, κωδικός ΣΑΕ ΧΧΧ/Χ.
Οι δαπάνες των δικαιωμάτων προαίρεσης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΜΕΓΙΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ σχέδιο Διακήρυξης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και δέκα πέντε (15) ημέρες προ της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται. Η Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται, αποκλειστικά μέσω του Συστήματος, στη Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας. Κανένας Οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ημέρα ΧΧΧΧΧ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)     όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β)     όταν τα έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:ΧΧ π.μ / μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧ:ΧΧ π.μ / μ.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4412/2016 και στην 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».