ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το έργο "Δημιουργία πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΤΙΤΛΟΣ

Δημιουργία πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (κύριος)

48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

80533100-0 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων εξήντα ευρώ (70.060,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.500,00€, πλέον ΦΠΑ: 13.560,00€)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Τα δικαιώματα προαίρεσης, αφορούν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και  ανέρχονται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (22.523,60 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.164,19€, πλέον ΦΠΑ: 4.359,41 €)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών. 56.500,00 € + 18.164,19 € = 74.664,19 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5183825 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΤΑ: 2022ΤΑ0510001 ΣΑΤΑ051

Οι δαπάνες των δικαιωμάτων προαίρεσης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, κωδικός ΣΑΤΑ051.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης της κάθε φάσης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων που περιγράφεται στη διακήρυξη.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Από 14/03/23 έως 29/03/23

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ           

Υποβολή προτάσεων (doc)

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο https://portal.eprocurement.gov.gr/

 του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000026049