Διαβούλευση για τη διακήρυξη του έργου «Παραμετροποιήσεις και προσθήκες αλλαγών σε ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης»,

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ Παραμετροποιήσεις και προσθήκες αλλαγών σε ΚΗΜΔΗΣ - ΕΣΗΔΗΣ  για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV:
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών.
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (175.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 141.129,00 €, πλέον ΦΠΑ: 33.871,00 €).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: Παραμετροποιήσεις και προσθήκες αλλαγών στο ΚΗΜΔΗΣ για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προϋπολογισμού 96.248,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (77.620,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 18.628,80 € Ευρώ)

ΤΜΗΜΑ 2: Παραμετροποιήσεις και προσθήκες αλλαγών στο ΕΣΗΔΗΣ για τα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, προϋπολογισμού 78.751,16 € € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (63.509,00 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ 15.242,16 € Ευρώ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  Χωρίς Δικαίωμα Προαίρεσης.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ) Η Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα ένα χιλιάδων, εκατό είκοσι εννέα Ευρώ (141.129,00 €)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Οι δαπάνες της σύμβασης θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ)5161065 και κωδικό ενάριθμου 2021ΤΑ06300008 ΣΑΤΑ: 063
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδικός ΣΑTA 063.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια της σύμβασης για το: 
Τμήμα 1 ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.  
Τμήμα 2 ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες. 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων παραδοτέων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στη διακήρυξη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ   Από 30/01/23 έως 14/02/23
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s2 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υποβολή προτάσεων (doc)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ    
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 23DIAB000025748