ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Επόμενης Γενιάς

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Επόμενης Γενιάς

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

72230000 - Υπηρεσίες ανάπτυξης εξατομικευμένων λογισμικών και συμπληρωματικών

72263000 - Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού

48000000 – Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

72220000-3 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (880.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.091.200,00 €, ΦΠΑ: 211.200,00 €)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση και το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου  χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι δαπάνες της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης) θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) …. και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ: ….

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κωδικός ΣΑΕ 463/1.

Οι δαπάνες της Συντήρησης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό  τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€  444.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 550.560,00 € , ΦΠΑ 106.560,00 €) και αφορά :

o          τα 180.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την επέκταση του αντικειμένου του έργου, βάσει της οικονομικής προσφοράς

και 264.000,00 χωρίς ΦΠΑ για τη συντήρηση του έργου μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης, όπως αναλύεται παρακάτω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

-

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

-

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

-

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

-

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ