Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud» με κωδικό MIS 5189993, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ (12.755.508,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι καθαρού ποσού δέκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (10.286.700,00€), πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αναλυτικές πληροφορίες