Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει επαναληπτικό, διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφάλειας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud» με κωδικό MIS 5189993, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαεπτά εκατομμυρίων επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (17.007.344,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, ήτοι καθαρού ποσού δεκατριών εκατομμυρίων επτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (13.715.600,00€), πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
 

Αναλυτικές πληροφορίες