Διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την αναβάθμιση και επέκταση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στο κτήριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικός Διαβούλευσης:

Διαβούλευση για ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή για το σύνολο της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένων των τιμών που αφορούν  στο  δικαίωμα της προαίρεσης).

Αναλυτικές πληροφορίες