Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο κτίριο στέγασης της ΓΓΠΣΔΔ»

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  σε ΕΥΡΩ, για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο κτίριο στέγασης της ΓΓΠΣΔΔ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα και Παραρτήματα στην παρούσα διακήρυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (283.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (67.920,00€) ή συνολικά τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (350.920,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

Αναλυτικές πληροφορίες