Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών που αφορούν σε: «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη  σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών που αφορούν σε: «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνηση

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεικτή Σύμβαση Προμηθειών και Υπηρεσιών

CPV: 48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 72222300-0: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών, 72410000-7: Υπηρεσίες παρόχου.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (αρ. 27 ν. 4412/2016, α/α ΕΣΗΔΗΣ 243168)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης, μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εκατομμυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (60.002.578,50€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ή στο καθαρό ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμύριων τριακόσιων ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (48.389.176,50 €), πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ (11.613.402,00 €).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ ΝΑ 163, αριθ. ενάριθ. σύμβασης 2023ΝΑ16300023).

Η δαπάνη του δικαιώματος προαίρεσης, μετά από την απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων, θα βαρύνει είτε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

ΕΞ 45276 2023/17-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC13600982)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ  ΚΗΜΔΗΣ (23PROC013585950):

16-10-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΨΟ3446ΜΤΛΠ-ΗΔ3):

16-10-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ (23PROC013600982):

18-10-2023

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22-11-2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23-11- 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 243168