Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για τη Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο κτίριο στέγασης της ΓΓΠΣΔΔ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 17671 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), με CPV: 31200000-8, 31682000-0, 45310000-3,                        44112000-8, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων πενήντα χιλιάδων  εννιακοσίων είκοσι ευρώ (350.920,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προσφορά, από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, υποβάλλεται για το σύνολο των ζητουμένων ειδών (προμήθεια – εγκατάσταση – σύνδεση)  και όχι για μέρος αυτών δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση για τα ζητούμενα είδη  και υπηρεσίες δεν υποδιαιρείται σε τμήματα διότι θα πρέπει να γίνονται παράλληλα αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ενιαία ομάδα έργου του αναδόχου.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

CPV:  31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

          31682000-0 Υλικά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

          45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

          44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης: τριακόσιες πενήντα  χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (350.920,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι καθαρή αξία διακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες ευρώ (283.000,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (67.920,00 €). Περαιτέρω ανάλυση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον ειδικό φορέα 1053.202.0000000, τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 2410203001 «Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» με α/α 34472, τον ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες» με α/α 34473 και τον ΑΛΕ 2410989899 «Αγορές λοιπών αγαθών» με α/α 34522,  του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16549 ΕΞ 2023 03.04.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012429758 και ΑΔΑ: 6ΡΠ646ΜΤΛΠ-ΖΛ3) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

17604 ΕΞ 2023 05.04.2023

(ΑΔΑΜ: 23PROC012470023, ΑΔΑ: ΨΦΡ546ΜΤΛΠ-7ΔΙ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

18838 ΕΞ 2023 10.04.2023

(ΑΔΑΜ: 23PROC012479113)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17.05.2023 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 189177)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18.05.2023 και ώρα 10:00 π.μ.