Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας  (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του GCloud»

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών με CPV:

72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»

72212732-9 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ασφάλειας δεδομένων»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ (4.251.836,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δώδεκα εκατομμύρια εφτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ (12.755.508,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. 24%.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το Έργο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου, εφόσον ενεργοποιηθεί, δύναται να χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδικός ΣΑΕ 463/1 2022ΤΑ06300053.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η διάρκεια υλοποίησης των φάσεων της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα ένα (31) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8997/23-2-2023 προκήρυξη

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9582 ΕΞ 2023 01.03.2023 Διακήρυξη                 

(ΑΔΑΜ: 23PROC012212176).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΟΦΟΡΩΝ

5 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00μμ

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσσφορών Τρίτη, 02 Μαΐου 2023 και ώρα 17:00μ.μ.
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr με α/α ΕΣΗΔΗΣ 185178.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 9582 ΕΞ 2023 01-03-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012212176) και με συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185178, για την «Προμήθεια προηγμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (SOC και DDoS) στις κρίσιμες υποδομές του G-Cloud» ΑΠΟΦΑΣΗ
2η παράταση Απόφαση 18881/10-4-2023
Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών
Τετάρτη, 03 Μαΐου 2023 και ώρα 10:30π.μ.