Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχω

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμήθειας για: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, 1: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ΥΠΟΕΡΓΟ   2:  Προμήθεια Αδειών Χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (656.486,84€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες