Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργική Απόφαση ΑΔΑ:ΩΨΨΛΗ-ΦΙΚ). 

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των Φορέων του Δημοσίου.

Υπηρεσίες που βρίσκονται σε πιλοτική λειτουργία

 

1.    Διαδικτυακές Υπηρεσίες Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων:

  • Βεβαίωσης κατά ΚΕΔΕ από Φορέα
  • Ενημέρωσης σε Φορέα ως προς το ΑΤΒ
  • Ενημέρωσης σε Φορέα ως προς τη Βεβαίωση 
  • Ενημέρωσης σε Φορέα ως προς την Είσπραξη
  • Ενημέρωσης του ΚΕΔ, ως προς τους Υπογράφοντες τις Βεβαιώσεις του Φορέα

2.    Υπολογισμός Τέλους Παρεπιδημούντων (εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση)

Υπηρεσίες που βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία

 

Επιστροφή Βεβαίωσης Οφειλής για Χρέη προς το Δημόσιο  (από Α.Α.Δ.Ε.)

Επιπλέον το Κέντρο Διαλειτουργικότητας  έχει αναπτύξει εφαρμογές πελάτη (client applications), για την αξιοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των παρακάτω Διαδικτυακών Υπηρεσιών άλλων φορέων:

  • Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης