Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) (από Α.Α.Δ.Ε.)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.

•    Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας, όπου η μέθοδος διαπιστώνει αν ο φορολογούμενος είναι φορολογικά ενήμερος ή όχι και μέχρι ποια ημερομηνία θεωρείται ενήμερος (Afe4Issue)

•    Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, όπου η μέθοδος ελέγχει την εγκυρότητα ενός αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Afe4Validation)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ΨΥΙΧ46ΜΤΛΠ-ΜΒΡ

  • Διάθεση ws στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Λ.Κ.Ε.)  ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ

  • Διάθεση ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΨΡΡΞ46ΜΤΛΠ-ΑΙΧ

  • Διάθεση ws στο Υπουργείο Οικονομικών / ΨΥΔΗΠΕΕΚ Ω5Η946ΜΤΛΠ-093

  • Διάθεση ws σε Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ΕΡΓΑ ΟΣΕ A.E., Δήμο Βόλου, ΕΦΚΑ    67ΝΣ46ΜΤΛΠ-ΞΙΞ

 

Υπουργικές Αποφάσεις