Υπηρεσίες με στοιχεία που παρέχονται από το ΠΣ «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου/ Απογραφή»

Παρέχονται μέσω του ΚΕΔ, με πηγή στοιχείων το ΠΣ «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου/ Απογραφή»  του Υπουργείου Εσωτερικών, οι εξής 4 διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου
Η υπηρεσία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπάλληλου με βάση τον ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, παρέχονται 4 μέθοδοι - λειτουργίες:

 •  Αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου (getEmployees)

Η μέθοδος getEmployees καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση των στοιχείων σχετικών με την εργασία του υπαλλήλου.

 •  Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου (getEmployeesExtended)

Η μέθοδος getEmployeesExtended καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση επιπλέον πληροφοριών για τον συγκεκριμένο υπάλληλο σε σύγκριση με την getEmployees, σχετικών με τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εργασίας του.

 • Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου με κατάσταση απασχόλησης (getEmployeesExtendedWithStatus)

Η μέθοδος getEmployeesExtendedWithStatus καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση επιπλέον πληροφοριών σε σύγκριση με την getEmployeesExtended, περιλαμβανομένων του τύπου απασχόλησης και της κατηγορίας προσωπικού.

 • Αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου για τις ανάγκες του έργου KYC (getEmploymentInfoKYC)

Η μέθοδος getEmploymentInfoKYC καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση των στοιχείων σχετικών με την εργασία δημοσίου υπαλλήλου αποκλειστικά για το σύστημα Know Your Customer (KYC).

2. Εξουσιοδότηση χρηστών
Η υπηρεσία έχει την μέθοδο - λειτουργία getEmployeAuth:

 • Εξουσιοδοτήσεις χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα (getEmployeAuth)

Η υπηρεσία παρέχει τη μέθοδο - λειτουργία getEmployeAuth, που καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση στοιχείων σχετικών με την εξουσιοδότηση χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου.

3. Διασύνδεση των ΠΣ της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ (ειδικού σκοπού – χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)
Η υπηρεσία παρέχεται για τη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ και έχει 2 μεθόδους – λειτουργίες:

 • Καταχώρηση δεδομένων επιμόρφωσης υπαλλήλων στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ (για ΕΚΔΔΑ) (putCertificationsEkdda).
 • Λήψη στοιχείων υπαλλήλων από την ΑΠΟΓΡΑΦΗ (για ΕΚΔΔΑ) (getEmploymentInfoEkdda).

4. Διασύνδεση Απογραφής-Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ειδικού σκοπού)
Η υπηρεσία πραγματοποιεί τη διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος της Απογραφής με το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (για τις αναρρωτικές άδειες Δημοσίων Υπαλλήλων) και παρέχει 3 μεθόδους – λειτουργίες:

 • Ενημέρωση της Απογραφής για την έκβαση ραντεβού (updateAppointmentEP)
 • Καταχώρηση στοιχείων ραντεβού στην Απογραφή (registerAppointmentEP)
 • Ενημέρωση Απογραφής για τα στοιχεία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής (committeeDecisionEP)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020

 • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)