Υπηρεσίες για επιδόματα (συνδυασμός Υπηρεσιών ή συνδυασμός πληροφοριών από φορέα ή φορείς)

1.   Υπηρεσία επιδόματος ορεινών/μειονεκτικών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  

Η υπηρεσία παρέχεται προς χρήση από την Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Η διαλειτουργικότητα διενεργείται μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αντλούνται φορολογικά στοιχεία και πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και διατίθενται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α

2.    Υπηρεσία ελέγχου ένταξης στο μηχανισμό της ενίσχυσης απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει στην  ΕΡΓΑΝΗ, στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ την υπηρεσία:
checkEmpMechanism: έλεγχος αν ο ΑΦΜ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για ένα συγκεκριμένο μήνα

3.    Υπηρεσία παροχής στοιχείων για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2020" του Υπουργείου Τουρισμού

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ  διαθέτει στο Υπουργείο Τουρισμού την υπηρεσία getTourismIncome η οποία επιστρέφει βασικά στοιχεία για τον καθορισμό ένταξης ενός προσώπου στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2020"

4.    Υπηρεσία για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει στην ΕΕΤΑΑ την υπηρεσία getNurserySchoolInfo, για λήψη στοιχείων για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

 

 

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

  • Διάθεση ws στο Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"  (608546ΜΤΛΠ-4Τ1)

  • Διάθεση ws στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α. (9ΨΞΑ46ΜΤΛΠ-ΒΣΤ /24-7-2020)

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

  • Διάθεση ws στο Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"   (ΦΕΚ 2393/17-6-2020) (ΚΥΑ 9022/17-6-2020)

  • Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (ΚΥΑ Δ 11/οικ.28711/1021/2020)  (ΦΕΚ 2882/16-7-2020)