Στοιχεία Νομικού Προσώπου από το ΓΕΜΗ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

 

Α.  Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» 

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 

  • Αναζήτηση Βασικών Πληροφοριών  από Μητρώο ΓΕΜΗ (GemhBasicInfo) 

Η μέθοδος-λειτουργία επιστρέφει πληροφορίες όπως: Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Κωδικός Δ.Ο.Υ.,  Όνομα Επιχείρισης, Διεύθυνση κ.λ.π.

 

Β.  Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ» 

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 

  • Αναζήτηση Στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetCompanyBoard)

Η μέθοδος- λειτουργία παρέχει τα στοιχεία του Διοικητικού Συμβουλίου - διευθυντικής ομάδας επιχείρησης όπως: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Επώνυμο, Όνομα, Εθνικότητα, Διεύθυνση Κατοικίας κ.λ.π.

 

Γ.  Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ»

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 

  • Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ (CheckAfmExists)

Η μέθοδος- λειτουργία ελέγχει αν υπάρχει ένας ΑΦΜ στο Μητρώο ΓΕΜΗ

 

  • Έλεγχος (checkAfmAndArGemiNotBranch)

Η μέθοδος - λειτουργία ελέγχει αν υπάρχει ένας ΑΦΜ και ο Αριθμός ΓΕΜΗ και αν αφορά υποκατάστημα στο Μητρώο ΓΕΜΗ

 

Δ. Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Αναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ»

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 

  • Αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με μέρος της επωνυμίας τους (searchCompByName)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με βάση την επωνυμία τους ή μέρος αυτής.

  • Αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με ημερομηνίες από / έως (searchCompByDate)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με βάση ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνίες από / έως).

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δ.Δ.

 

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   6ΦΥΑ46ΜΤΛΠ-ΥΚΥ  Α.Π. 31953/12-11-2020

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   6Β6Σ46ΜΤΛΠ-ΑΥΧ  (32671/19-11-2020) (ΦΕΚ 5162/23-11-2020)