Μητρώο Πολιτών - Ληξιαρχικές Πράξεις

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τις πληροφορίες του Μητρώου Πολιτών, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών:

 

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνου Συμβίωσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getAgreementRecords)

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getBirthRecords)

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getDeathRecords)

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Γάμου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getMarriageRecords)

•    Αναζήτηση  Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με  άτομο-Ονοματεπώνυμο και Ημ/νια Γέννησης (getDeathRecordsByPersons)

•    Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με  ΑΦΜ, (getDeathRecordsByAfm)

•    Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με ΑΜΚΑ, (getDeathRecordsByAmka)

•    Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου με προσωπικά στοιχεία και ημ. Θανάτου (getDeathRecordsByPersonAndDates)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

   

Υπουργικές Αποφάσεις

 

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ΥΑ 21374 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄ 2856)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΥΑ 20299 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ Β΄ 2663)

  • Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ.  (ΦΕΚ Β' 4632/16-12-2020)    (ΥΑ 133160/25-11-2019   ΑΔΑ: 6ΒΧΧ46ΜΤΛΠ-672)

  • Διάθεση ws «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στην Η.ΔΙ.Κ.Α. (ΦΕΚ Β' 1940/21-5-2020)   (ΥΑ 11655/12-5-2020   ΑΔΑ: 9ΝΞΨ46ΜΤΛΠ-57Ν)

  • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών»  (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης” του Μητρώου Πολιτών του Υπ. Εσωτερικών στο Π.Σ. “ORION” του e-Ε.Φ.Κ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 850/4-3-2021)