Μητρώο Πολιτών - Ληξιαρχικές Πράξεις

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τις πληροφορίες του Μητρώου Πολιτών,  οι οποίες δίνονται  σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓΓΠΣΔΔ.

1.  Μητρώου Πολιτών, Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων

Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

 • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνου Συμβίωσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getAgreementRecords)
 • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getBirthRecords)
 • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getDeathRecords)
 • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Γάμου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (getMarriageRecords)
 • Αναζήτηση  Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με  άτομο-Ονοματεπώνυμο και Ημ/νια Γέννησης (getDeathRecordsByPersons)
 • Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με  ΑΦΜ, (getDeathRecordsByAfm)
 • Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου με ΑΜΚΑ, (getDeathRecordsByAmka)
 • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου με προσωπικά στοιχεία και ημερομηνία θανάτου (getDeathRecordsByPersonAndDates)
 • Λήψη ληξιαρχικών πράξεων θανάτου (μόνο για Στρατολογία) (getDeathRecordsStratologia) 
 • Λήψη ληξιαρχικών πράξεων γάμου (μόνο για ΕΛΣΤΑΤ) (getMarriageRecordsElstat)
 • ​​​ Λήψη ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης (μόνο για ΕΛΣΤΑΤ) (getAgreementRecordsElstat)
 • Λήψη ληξιαρχικών πράξεων γέννησης (μόνο για ΕΛΣΤΑΤ) (getBirthRecordsElstat)
 • Λήψη ληξιαρχικών πράξεων θανάτου (μόνο για ΕΛΣΤΑΤ) (getDeathRecordsElstat)
 • Λήψη ληξιαρχικών πράξεων γάμου με ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή προσωπικά στοιχεία (getMarriageRecordsCombo)
 • Λήψη ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης με ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή προσωπικά στοιχεία (getAgreementRecordsCombo)
 • Λήψη ληξιαρχικών πράξεων γέννησης με βάση τον ΑΜΚΑ του νεογνού (getBirthRecordsByAmka)
 • Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου με προσωπικά στοιχεία και έτος γέννησης ή έτος θανάτου (μόνο για ΨΥΔΗΠΕΕΚ) (getDeathRecordsByPersonAndYears)

 2.  Λήψη Πιστοποιητικού Ληξιαρχικών Πράξεων σε pdf - (Eιδικού Σκοπού) μόνο για gov.gr

Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

 • Επικύρωση πιστοποιητικού με βάση το χαρακτηριστικό ασφαλείας (validateCitizenCertificate)
 • Λήψης PDF πιστοποιητικού ληξιαρχικών πράξεων (getCitizenCertificate)
 • Λήψη εγγραφών/στοιχείων εξαρτώμενων τέκνων ενός πολίτη (findChildrenCertificate)
 • Λήψη όλων των τύπων των ληξιαρχικών πράξεων που είναι διαθέσιμες (findAllCitizenCertificateCodes)
 • Έλεγχος της κατάστασης αίτησης πιστοποιητικού βάσει χαρακτηριστικού ασφαλείας (checkCertificateStatus)
 • Λήψη στοιχείων ληξιαρχείων (getRegisterOffices)
 • Λήψη στοιχείων δημοτολογίων (getMunicipalRegistries)

3.  Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία - Βάπτιση Ειδικού Σκοπού μόνο για gov.gr

Η υπηρεσία των αιτήσεων/δηλώσεων περιλαμβάνει την υποβολή δηλώσεων για ονοματοδοσία, βάπτιση, εκούσια και δικαστική αναγνώριση. 

Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης  (findByArgsBirth)

Η Αναζήτηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης δίνει την δυνατότητα ανάκτησης της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τα στοιχεία των γονέων είτε με τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης (αριθμός, τόμος, έτος, κωδικός ληξιαρχείου). Σε κάθε περίπτωση δίνονται και ταυτοποιούνται και τα στοιχεία του παιδιού. 

 • Υποβολή δήλωσης βάπτισης  (baptismRequest)

Η Υποβολή δήλωσης βάπτισης δίνει την δυνατότητα υποβολής δήλωσης βάπτισης στο Μητρώο Πολιτών. Στην κλήση δίνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη βάπτιση και εφόσον η δήλωση καταχωρηθεί επιτυχώς επιστρέφεται ένας αύξων αριθμός αναφοράς που χαρακτηρίζει την εγγραφή.

 • Υποβολή δήλωσης ονοματοδοσίας (namegivingRequest)

Η υπηρεσία καλείται για την υποβολή δήλωσης ονοματοδοσίας στο Μητρώο Πολιτών. Στην κλήση δίνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την ονοματοδοσία και εφόσον η δήλωση καταχωρηθεί επιτυχώς επιστρέφεται ένας αύξων αριθμός αναφοράς που χαρακτηρίζει την εγγραφή.

 • Ακύρωση αίτησης / δήλωσης (cancelRequest)

Η μέθοδος καλείται για την ακύρωση μιας δήλωσης η οποία έχει υποβληθεί. Η ταυτοποίηση της εγγραφής δήλωσης η οποία θα ακυρωθεί γίνεται με το id της εγγραφής ή με τον αριθμό και το έτος. Και στις δυο περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό το στοιχείο του είδους δήλωσης.

4.  Αναζήτηση στο Μητρώο Πολιτών για τα διαζύγια (Ειδικού Σκοπού) μόνο σε Άυλο Διαζύγιο 

Η υπηρεσία παρέχει δυνατότητα αναζήτησης της ληξιαρχικής πράξης ενός γάμου στο Μητρώο Πολιτών και δημιουργίας εν συνεχεία αίτησης διαζυγίου για τον γάμο αυτό.

Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση ληξιαρχικής πράξης γάμου για το συναινετικό διαζύγιο (findActiveMarriageForDivorce)

Η μέθοδος αναζήτησης ληξιαρχικής πράξης γάμου για το συναινετικό διαζύγιο δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης της ληξιαρχικής πράξης γάμου βάσει των στοιχείων των συμμετεχόντων στον γάμο.

 • Δημιουργία αίτησης για συναινετικό διαζύγιο (createAppForConsensualDivorce)

Η μέθοδος δημιουργίας ηλεκτρονικής αίτησης για το συναινετικό διαζύγιο δίνει την δυνατότητα καταχώρισης αίτησης βάσει των στοιχείων της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικού διαζυγίου και επιστρέφει πληροφορία για την ηλεκτρονική αίτηση συναινετικού διαζυγίου που δημιουργήθηκε στο Μητρώο Πολιτών.

5.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων γονέων από το Μητρώο Αρρένων

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων γονέων από το Μητρώο Αρρένων (getParentDetailsMA)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία"» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5690/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Μισθοδοσίας-ΠΣΕΜ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5685/13-2-2024)

Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023 - 2019


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Προξενικών Αρχών» του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1004/11-1-2024) (Β΄168/15-1-2024)

Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2019