Στοιχεία από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τους ιδιοκτήτες και τα ζώα συντροφιάς.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

  • Αναζήτηση με βάση το ID του ιδιοκτήτη (petSearchAnimalMulti), η οποία επιστρέφει στοιχεία για τα ζώα συντροφιάς   με βάση τον ΑΦΜ ή ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου ή άλλο αναγνωριστικό (π.χ. ΑΜΚΑ) του ιδιοκτήτη

  • Αναζήτηση ζώου με βάση το microchip (petSearchAnimalMc), η οποία επιστρέφει στοιχεία για τα ζώα συντροφιάς, με βάση τον αριθμό microchip

  • Αναζήτηση ιδιοκτήτη με βάση τον ΑΦΜ (petSearchOwnerByAfm), η οποία επιστρέφει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του ιδιοκτήτη

  • Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια (petSearchOwnerByName), η οποία επιστρέφει στοιχεία ιδιοκτήτη και καρτέλας ζώων  που έχει ή είχε στην κατοχή του, με βάση το ονοματεπώνυμο, δήμο, έτος γέννησης ιδιοκτήτη και το microchip

  • Αναζήτηση ιδιοκτήτη με βάση το microchip (petSearchOwnerByMicrochip), η οποία επιστρέφει στοιχεία ιδιοκτήτη, με βάση τον αριθμό microchip

  • Λήψη λίστας Δήμων (Πόλεων)  (petGetCities), η οποία επιστρέφει τη λίστα δήμων (πόλεων) όπως είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Λήψη λίστας ιστορικού ιδιοκτητών (petGetOwnersListByMicrochip), η οποία επιστρέφει τη λίστα ιστορικού ιδιοκτητών (στοιχείων ζώων και ιδιοκτητών) με βάση τον κωδικό microchip

Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 

Έγκριση διάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΑΔΑ: 6Ζ7Ι46ΜΤΛΠ-ΕΣΟ

Υπουργικές Αποφάσεις

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 34148 ΕΞ 2020 «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Β΄ 5496)