Στοιχεία από Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Δικαιοσύνης  παρέχει αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

  • Αίτημα για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης (sendPorRequest) : Αποστολή αιτήματος από το Φορέα προς το Υπ. Δικαιοσύνης για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης

  • Παρακολούθηση  της Εξέλιξης του Αιτήματος (getRequestStatus)

  • Λήψη αντιγράφου ποινικού μητρώου (sendAPM)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στο Π.Σ.«Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr»  (ΩΖ7246ΜΤΛΠ-ΔΞΜ / 23-6-2021)

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)  KYA 9317/31-3-2021 (ΦΕΚ 1250/2021)