Στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας

Το Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου :

Α.  τη διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Σχολών και Τμημάτων από το Υπουργείο Παιδείας»  η οποία παρέχει τα στοιχεία Σχολών και Τμημάτων.

Συγκεκριμένα, το  Web Service αφορά στη λήψη των παρακάτω πληροφοριών :

  • Λήψη Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας, getEduDept. Η μέθοδος-λειτουργία getEduDept δέχεται ως όρισμα τον κωδικό κατηγορίας τμημάτων (666 για τα τμήματα Α.Ε.Ι. και 999 για τα τμήματα Τ.Ε.Ι.) και προαιρετικά το λεκτικό φιλτραρίσματος αποτελεσμάτων. Επιστρέφει στοιχεία για όλα τα τμήματα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) από το Υπουργείο Παιδείας.

 

Β.  τη διαδικτυακή υπηρεσία «Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος», η οποία παρέχει  τα στοιχεία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ΥΠΑΙΘ  σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει τις μεθόδους :

  • Λήψη Στοιχείων με βάση την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, inspectAcademicId, η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

  • Λήψη στοιχείων Ακαδημαϊκής ταυτότητας με βάση τον ΑΜΚΑ , inspectAmka, η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση τον ΑΜΚΑ

  • Έλεγχος της εγκυρότητας ενός academic id ή ΑΜΚΑ φοιτητή/ακαδημαικού/ερευνητή επιστρέφοντας μόνο true/false

 

Γ. τη διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψης πληροφοριών για καταρτιζόμενους», η οποία παρέχει πληροφορίες για καταρτιζόμενους που φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας  & Θρησκευμάτων ή του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, παρέχει την μέθοδο:

  • έλεγχος εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής ενός καταρτιζόμενου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. (iekStudentIsActive)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (6Ν2Ν46ΜΤΛΠ-ΡΨ8)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

  • Διάθεση της ws “Έλεγχος Φοιτητικής Ιδιότητας για Πανεπιστήμια Ελλάδος” στον e-ΕΦΚΑ ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7972/31-3-2021)

  • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΦΕΚ 1046/2021)