Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας (Στοιχεία Ταυτοτήτων, Διαβατηρίων)

Το Κ.Ε.Δ,, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις διαδικτυακές Υπηρεσίες «Αναζήτηση Δελτίων Ταυτότητας» και «Αναζήτηση Διαβατηρίων», με σκοπό να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις  ταυτότητες και τα διαβατήρια. Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

Α.  Για τις ταυτότητες :

 • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByld).

 • Αναζήτηση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο (searchIdentitiesByΝame).

 • Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (getRelevantIdentities).

 • Αναζήτηση φωτογραφίας δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (findIdentityImage).

 

Β.  Για τα διαβατήρια :

 • Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση Αριθμό Διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης (findPassportByParameters).

 • Αναζήτηση έγκυρων διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών για επαλήθευση εγκυρότητας διαβατηρίου (findValidPassportByParameters).

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • e-Ε.Φ.Κ.Α                 ΨΙΙ246ΜΤΛΠ-ΓΙΖ    

 •  e-ΚΕΠ                     ΩΒΑ046ΜΤΛΠ-Ν3Ψ  

 • Η.ΔΙ.Κ.Α.                  Ω54646ΜΤΛΠ-Υ74   

 • ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

Υπουργικές  αποφάσεις

 

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» της ΕΛ.ΑΣ. στο Π.Σ. «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. μέσω του ΚΕ.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» & «Στοιχεία Διαβατηρίων» της ΕΛ.ΑΣ. στο Π.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α   (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο Π.Σ. e-ΚΕΠ μέσω του ΚΕ.Δ.   (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο Π.Σ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) του ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020

 • Διάθεση ws “Στοιχεία Διαβατηρίων” στο Π.Σ. “AMKA – ΕΜΑΕΣ” του ΕΦΚΑ ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7973/31-3-2021)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)