Ηλεκτρονικά τιμολόγια

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων αναπτύχθηκαν και παρέχονται από το ΚΕ.Δ. για χρήση από Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, Αναθέτουσες Αρχές και Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης («Πάροχο ΗΤ») και αφορούν σε Ηλεκτρονικά Τιμολόγια που σχετίζονται με τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Ειδικότερα:

1.    Διαδικτυακή υπηρεσία Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων

Η διαδικτυακή υπηρεσία υλοποιήθηκε για χρήση από συγκεκριμένους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι διαχειρίζονται τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια που σχετίζονται με Δημόσιες Συμβάσεις. Οι φορείς αυτοί είναι:

 

 • Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους (Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής),
 • Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ),
 • Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 • Η Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (Ε.Δ.Η.Τ.) της ΓΓΠΣΔΔ, που χρησιμοποιείται για τη διάθεση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στις Αναθέτουσες Αρχές,
 • Τα Πληροφοριακά Συστήματα των Αναθετουσών Αρχών του Δημοσίου,
 • Τα Πληροφοριακά Συστήματα των Ελεγκτικών Αρχών.

Η διαχείριση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων βασίζεται στις προδιαγραφές eDelivery AS4 profile εφαρμόζοντας την αρχή του 4 corner model και τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή και κρυπτογράφηση βάσει του προτύπου PEPPOL.

Στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) υλοποιείται ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Ελληνικού Δημοσίου (Access Point), το οποίο υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο με τη χρήση των παρακάτω μεθόδων της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» (άρθρο 3, παρ.6 της ΚΥΑ 60970ΕΞ2020 /17-6-20 (Β.2425)).

Η διαδικτυακή υπηρεσία της «Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» αποτελείται από τις εξής μεθόδους:

 

 • Λήψη Στοιχείων Τιμολογίου από Φορέα (getInvoiceInfo)  

Με τη μέθοδο αυτή οι Φορείς ζητούν τα στοιχεία τιμολογίου (μέθοδος pull). Μπορεί να ζητηθεί ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο ή τιμολόγια για μια χρονική περίοδο έως ένα μήνα.

 • Αποστολή Αποτελέσματος Επεξεργασίας Τιμολογίου από Φορέα (sendInvoiceResponse)

Με τη μέθοδο αυτή ο Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή ή Οικονομική Υπηρεσία) στέλνει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του Τιμολογίου στο ΚΕ.Δ. Το ΚΕ.Δ. προωθεί το αντίστοιχο απαντητικό  μήνυμα   στον «Πάροχο ΗΤ» και στον «Πωλητή» μέσω του Access Point.

 • Αποστολή Στοιχείων Τιμολογίων (sendInvoiceInfo)

Με τη μέθοδο αυτή τα τιμολόγια που έχουν σταλεί από «Πάροχο ΗΤ» στο Σημείο Πρόσβασης του Ελληνικού Δημοσίου (Access Point), παραλαμβάνονται από το ΚΕ.Δ. Η μέθοδος στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή των τιμολογίων στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των φορέων (μέθοδος push).

 • Έλεγχος Ενάριθμου του Έργου ΠΔΕ (pdeCheckProject)

Με τη μέθοδο αυτή οι «Πάροχοι ΗΤ» που θέλουν να αποστείλουν τιμολόγια που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα του Ενάριθμου (πεδίο BT-11 του μορφότυπου) πριν στείλουν το τιμολόγιο. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να απορριφθεί ένα τιμολόγιο λόγω μη έγκυρου Ενάριθμου.

2.    Διαδικτυακή υπηρεσία Διάθεσης Στοιχείων Αναθετουσών Αρχών και Ελέγχου Πεδίων e-Τιμολογίου

Η διαδικτυακή υπηρεσία υλοποιήθηκε για χρήση από Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και είναι επικουρική της διαδικτυακής υπηρεσίας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων.

Αποτελείται από τις εξής μεθόδους:

 • Αναζήτηση και Άντληση Εγγραφών Αναθετουσών Αρχών (για Φορείς του Δημοσίου) (getContrAuthorities)

Η μέθοδος επιστρέφει τα στοιχεία των Αναθετουσών Αρχών (ενεργών και μη ενεργών). Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάσει το ΑΦΜ ή τον κωδικό της Αναθέτουσας Αρχής.

 • Αναζήτηση και Άντληση Εγγραφών Αναθετουσών Αρχών (για Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Πωλητές) (getContrAuthoritiesPublic)

Η μέθοδος επιστρέφει τα στοιχεία των Αναθετουσών Αρχών. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάσει το ΑΦΜ ή τον κωδικό της Αναθέτουσας Αρχής.

 • Έλεγχος εγκυρότητας πεδίων e-Τιμολογίου (checkInvoiceFields)

Η μέθοδος ελέγχει βασικά στοιχεία ενός Τιμολογίου και επιστρέφει ένδειξη αν είναι έγκυρα ή όχι. Τα στοιχεία που ελέγχονται είναι:

 • ο τύπος προϋπολογισμού (πεδίο BT-11 του μορφότυπου)
 • τον ΑΔΑΜ της Σύμβασης (πεδίο BT-12 του μορφότυπου)
 • τον κωδικό αναθέτουσας αρχής (πεδίο BT-46 του μορφότυπου)
 • το ΑΦΜ του αγοραστή (πεδίο BT-48 του μορφότυπου)