Μητρώο Πολιτών - Πιστοποιητικά (Στοιχεία Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τις πληροφορίες του Μητρώου Πολιτών,  οι οποίες δίνονται  σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓΓΠΣΔΔ.

1.  Πληροφορίες Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Πιστοποιητικού Γέννησης μόνο πληροφορίες (getBirthCertificate)

 • Πλήθους Τέκνων (getChildrenCount)

 • Στοιχείων Οικογενειακής Κατάστασης μόνο δεδομένα  (getMaritalStatusCertificate)

 • Ανάκτηση των Στοιχείων Εγγυτέρων συγγενών είτε με ΑΜΚΑ είτε με Προσωπικά Στοιχεία (getClosestRelatives) και (getClosestRelativesByPerson)

 • Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για ΕΛΑΣ) (getMaritalStatusElasCertificate)

 • Λήψη γραμμογραφημένων εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας (getMaritalStatusChildrenRecs)
  Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης με ονοματεπωνυμικά στοιχεία και έτος γέννησης (μόνο για ΨΥΔΗΠΕΕΚ) (getMaritalStatusCertByBirthYear)

Η μέθοδος λήψης εγγυτέρων Συγγενών δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων των εγγυτέρων συγγενών.  Η μέθοδος φέρνει αποτελέσματα εφόσον έχει καταχωρηθεί θάνατος στο δημοτολόγιο για το συγκεκριμένο άτομο και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

 • Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων (findFamilyRegParent)

Επιστρέφει λίστα με όλες τις μερίδες όπου το άτομο αυτό είναι εγγεγραμμένο με οποιοδήποτε είδος εγγραφής (κανονική, ενδεικτική κλπ), ενεργό ή διαγραμμένο. Επίσης, επιστρέφει τις μερίδες όπου είναι εγγεγραμμένοι και οι γονείς του (κανονικές, ενδεικτικές, ενεργές ή διαγραμμένες)

 • Βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης του πολίτη με βάση τον κωδικό δήμου και τον αριθμό μερίδας  (getMaritalRegByMerida), καθώς και

 • Εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας (getMaritalStatusChildrenRecs)

2.  Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών

Η υπηρεσία παρέχει δυνατότητα αναζήτησης των στοιχείων του πολίτη μέσω κωδικού πολίτη, μέσω ΑΜΚΑ του πολίτη,  μέσω ΑΦΜ του πολίτη, μέσω των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του πολίτη

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής μέθοδοι -  λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων πολίτη (findCitizen)

Η μέθοδος αναζήτησης στοιχείων πολίτη δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων του πολίτη.

 • Αναζήτηση βασικών στοιχείων πολίτη με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη  (findCitizenShort)

 • Αναζήτηση βασικών στοιχείων πολίτη με βάση τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του πολίτη, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ ή τον κωδικό πολίτη (findCitizenBasic)

Η μέθοδος αναζήτησης βασικών στοιχείων δίνει την δυνατότητα ανάκτησης βασικών στοιχείων του πολίτη με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη.

3.  Υπηρεσία άντλησης πληροφοριών για παραμέτρους από το Μητρώο Πολιτών

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Λήψη πληροφοριών για τους ενεργούς και ανενεργούς δήμους, για τις ανενεργές κοινότητες (ΟΤΑ) και τις ενεργές/ανενεργές δημοτικές ενότητες (getParamOTA)

 •  Λήψη πληροφοριών για τις ενεργές τοπικές/δημοτικές κοινότητες και τα ανενεργά διαμερίσματα/κοινότητες των δήμων (getParamCommunities)

 • Λήψη πληροφοριών για τους ασφαλιστικούς φορείς (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamInsurers)

 • Λήψη πληροφοριών για τα δόγματα (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamDogmas)

 • Λήψη πληροφοριών για τις θρησκείες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamReligions)

 • Λήψη πληροφοριών (κωδικών) για τα φύλα (getParamSexes)

 • Λήψη πληροφοριών (κωδικών) για τους τύπους γάμων (getParamWeddings)

 • Λήψη πληροφοριών για τα ληξιαρχεία (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamRegistries)

 • Λήψη πληροφοριών για τις ιθαγένειες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamNationalities)

 • Λήψη πληροφοριών για τις χώρες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamCountries)

 • Λήψη πληροφοριών για τα ταυτοτικά έγγραφα (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamIdentities)

 •  Λήψη πληροφοριών για τα μαιευτήρια (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamMaternityHospitals)

4.  Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου από το Μητρώο Πολιτών

Υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων ένδειξης θανάτου για έναν πολίτη από το Μητρώο Πολιτών

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη (getCitizenDeathInfoByAfm)

 • Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου με βάση τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του πολίτη (getCitizenDeathInfo)

5. Υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων για το Open Data από το Μητρώο Πολιτών

Ανάκτηση δεδομένων για το Open Data από το Μητρώο Πολιτών

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ανάκτηση εγγραφών δεδομένων για τον ενεργό πληθυσμό (activePopulFindRecords)

 • Ανάκτηση πλήθους εγγραφών για τον ενεργό πληθυσμό (activePopulCountRecords)


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12253/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (10707/26-3-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Μισθοδοσίας-ΠΣΕΜ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5685/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «"Πράσινα Ταξί"» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5678/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα Υπαλλήλων ΟΠΕΚΑ» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (5689/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «quark.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (605/9-1-2024)

Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023 - 2019


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση επιπλέον μεθόδου της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΠΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12426/5-4-2024) (B΄ 2255/16-4-2024)

 • Διάθεση επιπλέον μεθόδων της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ) ΕΦΚΑ» του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (10877/27-3-2024) (Β΄2000/1-4-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8350/5-3-2024) (B΄1643/11-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΥΠΕΣ - Πύλη Αιτήσεων Εγγραφής για την Επιστολική Ψήφο» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5885/14-2-2024) (Β΄1322/26-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «e-Θυρίδα Ναυτικού» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5839/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5840/14-2-2024) (Β΄1189/19-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Προξενικών Αρχών» του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1004/11-1-2024) (Β΄168/15-1-2024)

Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2019