Μητρώο Πολιτών - Πιστοποιητικά (Στοιχεία Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τις πληροφορίες του Μητρώου Πολιτών, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών:

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα Λήψης:

 

 • Πιστοποιητικού Γέννησης (μόνο πληροφορίες) - Μέθοδος getBirthCertificate

 • Πλήθους Τέκνων – Μέθοδος getChildrenCount

 • Στοιχείων Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο δεδομένα) - Μέθοδος getMaritalStatusCertificate

 • Στοιχείων Εγγυτέρων συγγενών είτε με ΑΜΚΑ είτε με Προσωπικά Στοιχεία – Μέθοδοι getClosestRelatives και getClosestRelativesByPerson

 • Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων - Μέθοδος findFamilyRegParent

Επιστρέφει λίστα με όλες τις μερίδες όπου το άτομο αυτό είναι εγγεγραμμένο με οποιοδήποτε είδος εγγραφής (κανονική, ενδεικτική κλπ), ενεργό ή διαγραμμένο. Επίσης, επιστρέφει τις μερίδες όπου είναι εγγεγραμμένοι και οι γονείς του (κανονικές, ενδεικτικές, ενεργές ή διαγραμμένες)

 • Βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης του πολίτη με βάση τον κωδικό δήμου και τον αριθμό μερίδας - Μέθοδος getMaritalRegByMerida, καθώς και

 • Εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας– Μέθοδος getMaritalStatusChildrenRecs

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ.                    6ΑΒΝ46ΜΤΛΠ-Α20

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α                     9ΟΤΨ46ΜΤΛΠ-ΞΚΧ

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α                     6Σ4Φ46ΜΤΛΠ-90Υ

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α                    Ρ13146ΜΤΛΠ-Γ1Κ

 • Διάθεση ws στ Α.Σ.Ε.Π.                       Ψ0ΖΠ46ΜΤΛΠ-1Ι0

 • Διάθεση ws στην Η.ΔΙ.Κ.Α. (χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών)     9ΨΞΑ46ΜΤΛΠ-ΒΣΤ

 • Διάθεση ws στο Ν.Σ.Κ.                       9Ω6Κ46ΜΤΛΠ-ΟΨΩ

 • Διάθεση ws στο Μ.Τ.Σ.                        6Ζ2Ξ46ΜΤΛΠ-ΥΞΕ

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Οικονομικών / ΨΥΔΗΠΕΕΚ Ω5Η946ΜΤΛΠ-093

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε   (ΩΗΘΤ46ΜΤΛΠ-ΚΔ4)

 • Διάθεση ws στο Π.Σ. «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr»  (ΩΖ7246ΜΤΛΠ-ΔΞΜ/ 23-6-2021)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ΥΑ 21374 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄ 2856)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΥΑ 20299 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ Β΄ 2663)

 • Διάθεση ws του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στον Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΕΚ Β' 1408/15-4-2020)    (ΥΑ 8011/31-3-2020   ΑΔΑ: 63ΝΑ46ΜΤΛΠ-02Δ)

 • "Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών" ΚΥΑ Αριθμ. Δ 11 / οικ.28711/1021/16-7-2020 (ΦΕΚ 2882/16-7-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών»  (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

 • Διάθεση   ws στο  Ανώτατο  Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (ΦΕΚ 5336/3-12-2020)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε /Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας (ΦΕΚ 1767/8-5-2020)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης” του Μητρώου Πολιτών του Υπ.Εσωτερικών στο Π.Σ. "ORION” του e-Ε.Φ.Κ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 850/4-3-2021)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε/ Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (ΥΑ 23483/14-7-2021) (ΦΕΚ 3088/2021)