Στοιχεία από Μητρώο Πλοίων

Η υπηρεσία στοιχείων  Μητρώου Πλοίων υλοποιήθηκε για χρήση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και παρέχει στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

 

Ειδικότερα η υπηρεσία:

 

  • Επιστρέφει ην πλήρη τρέχουσα εικόνα του πλοίου στο μητρώο, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του πλοίου,

 

  • Πραγματοποιεί αναζήτηση στο Μητρώο Πλοίων με βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. ΑΦΜ πλοιοκτήτη ή ΑΦΜ εφοπλισμού) και επιστρέφει το πλήθος των εγγραφών. Μπορεί να δοθεί μόνο ένα κριτήριο αναζήτησης (ΑΦΜ πλοιοκτήτη, ΑΦΜ εφοπλισμού ή ΑΜΥΕΝ),

 

  • Πραγματοποιεί αναζήτηση στο Μητρώο Πλοίων και επιστρέφει λίστα εγγραφών με βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. ΑΦΜ πλοιοκτήτη). Η λίστα περιέχει συνοπτικά στοιχεία των πλοίων που προέκυψαν από την αναζήτηση. Στην υπηρεσία πρέπει να δοθεί υποχρεωτικά ο αριθμός σελίδας των αποτελεσμάτων (πεδίο εισόδου page).